Fraflytting fra små distriktskommuner er kanskje den største konsekvensen av sentraliseringsbølgen som herjer i landet. Lillehammer kan bli løsningen på fraflyttingsproblemet i vår region, men da må vi samarbeide mer.

Små distriktskommuner er utsatt for fraflytting. Aldrende befolkning, lave fødselstall og lite tilflytting er trolig det største problemet Distrikts-Norge har foran seg. En kommune er avhengig av skatteinntekter for å klare seg. Uten skattebetalere blir det heller ingen skatteinntekter, og uten arbeidsplasser blir det heller ingen skattebetalere.

Kampen om å få nye innbyggere til kommunen er hard. Kommunene må ofte konkurrere med hverandre om de samme hodene. Situasjonen er likt når det kommer til etablering av nye næringer og arbeidsplasser. Også her må kommunene ofte konkurrere med hverandre for å tiltrekke seg næringsaktører. Konsekvensen er at vi ofte konkurrerer hverandre i hjel. Det er det andre som tjener på.

Skal vi klare å møte sentraliseringsbølgen må vi tørre å tenke annerledes og samarbeide mer. Lillehammer, store deler av Gudbrandsdalen, deler av Vestoppland og nordre del av Ringsaker har i dag et felles bo- og arbeidsmarked. Folk bor og jobber tvers over kommunegrensene i regionen. Det gir oss gode muligheter til å samarbeide om løsninger som tjener oss alle.

Lillehammer er et regionsenter og et naturlig sted for etablering av nye arbeidsplasser. Klarer kommunene å samle seg om videreutvikling av Lillehammers funksjon som regionsenter kan vi alle dra nytte av det. En ny arbeidsplass i Lillehammer er en ny arbeidsplass i regionen.

Mer samarbeid gjør også at vi kan utnytte våre styrker på en bedre måte enn i dag. Kommer det en ny næringsaktør som vil etablere en arealkrevende virksomhet i regionen kan både Øyer og Gausdal være en mer egnet lokasjon enn Lillehammer. Klarer vi å oppnå enighet om slikt, slipper vi å konkurrere med hverandre og vil ha større sjanse for å lykkes. I en konkurranse vil det være en vinner, i et samarbeid kan alle bli vinnere.

Sentralisering gjør at stadig flere flytter ut av distriktskommunene og færre flytter til. Her kan Lillehammer bidra til å hindre ytterligere sentralisering mot Oslo og Hamar ved at vi utvikler et bredt og variert jobbtilbud til både egne innbyggere og til innbyggere i nabokommunene. På denne måten kan vi hindre fraflytting og utvikle regionen vår til å bli mer attraktiv slik at flere folk og nye næringer velger å komme til oss.

Vi trenger ikke mer konkurranse i regionen vår, men mer samarbeid. Lillehammer med sin funksjon som regionsenter kan bli løsningen på sentraliseringsproblemet. Da må vi samarbeide mer enn vi gjør i dag.