Innlandet vil i all overskuelig fremtid ha behov for behandling og rehabilitering av kronisk lungesyke pasienter - i minst samme omfang som i dag. Likevel går Sykehuset Innlandet videre med planen om å legge ned Granheim lungesykehus og flytte virksomheten inn i sykehuset på Lillehammer. Det vil innebære en kraftig reduksjon av døgnplasser.

Endret drift av Granheim Lungesykehus er feil vei å gå. Rundt 150 000 mennesker i Norge har kols og forekomsten er økende. Flere Kols pasienter bør få behandling for å unngå sykdomsutvikling, og pasientgruppen er dårlig egnet for rehabilitering i en sengepost, blant annet på grunn av manglende utearealer og treningsfasiliteter. Det er så langt heller ikke funnet egnede lokaler til lungerehabilitering innenfor sykehusveggene på Lillehammer. Fagrådene for rehabilitering og lungemedisin ved Sykehuset Innlandet fraråder også en slik samlokalisering.

Denne våren har vist oss at vi, i langt større grad enn tidligere, må være forberedt på alvorlige virusepidemier, der lungeskader er framtredende. Covid-19-pandemien tvinger oss til å tenke nytt. Langtidsvirkningene av koronautbruddet kjenner vi ikke ennå, men erfaringer fra Kina tilsier at en stor andel av intensivpasientene må antas å ha fått alvorlige lungeskader og vil ha behov for rehabiliterende behandling.

Granheim lungesykehus har tradisjon for å ta inn pasienter fra andre deler av landet, men har de siste årene hatt en spesialisert områdefunksjon for døgntilbudet innenfor lungerehablitering i Sykehuset Innlandet. Det vil si at det har vært flest pasienter nettopp fra Innlandet. Det vil være paradoksalt om Sykehuset Innlandet i enda større grad enn i dag vil måtte kjøpe private tjenester innenfor lungerehabilitering, når det finnes et offentlig eid, fullt utstyrt lungesykehus med kvalifisert personale innenfor egen virksomhet.

Det er helt avgjørende at rehabiliteringstilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig bygd opp i kommunene. Ifølge Helsedirektoratet mottar stadig færre pasienter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det vanskelig å spore en tilsvarende oppbygging av det kommunale rehabiliteringstilbudet. Mange kommuner mangler både kapasitet og kompetanse til å bygge opp et fullgodt rehabiliteringstilbud til alle grupper som trenger det.

Helt siden styret i Sykehuset Innlandet, for halvannet år siden, besluttet at Granheim Lungesykehus skulle legges ned, har det vært etterspurt hvilken økonomisk innsparing en slik flytting vil gi. Svaret har foreløpig uteblitt.

Gitt at lungerehabilitering skal samlokaliseres med den somatiske virksomheten i sykehuset, bør det først skje når det nye Mjøssykehuset står ferdig. Det vil si tidligst i 2028.

Kjersti Bjørnstad, for fylkesstyret i Oppland Sp