Ringsaker kommune varsel oppstart av nytt sykehjem. Om å bruke tomta hvor sykehjemmet er nå, skriver de: «Tomta ligger 0,5 km fra sentrum. Beboerne blir i stor grad avhengig av transport til sentrum, service og kultur».

Det ser ut som en forveksler hva pasientgruppene i sykehjem og brukere i alderssenter/ omsorgsleilighet har behov for. Det er jo denne siste gruppen som er avhengig av nærhet til sentrum med butikker og service. Sykehjemmet er for syke pasienter som trenger pleie og omsorg, for demente som kan trenge sin sanse-hage, og for korttidsinnleggelser mellom sykehusinnleggelse og hjemmet.

Kulturtilbud må derfor komme utenifra og inn på sykehjemmet. Å være sentrumsnært kan derfor ikke spille så stor rolle at en fraviker de beste tomtene for et slikt bygg. Hvis nærhet til sentrum er ansett som viktig for pårørende og foreninger, som kommer for å underholde, så bor ikke de i sentrum.

Det spesielle for den lille byen Moelv er at de fleste bor i villastrøk utenfor sentrum og er avhengig av å bruke bilen når de skal på besøk på sykehjemmet eller Moelv Bo. Parkeringsplasser nært er derfor viktig, likeså bilveg med fortau for spaserende og andre på hjul. Dette ser ut som blir vanskelig i tomta i Parkvegen, som er foreslått for det nye sykehjemmet.

Kommunen vil ha et sykehjem som ikke er så institusjonspreget. Det er foreslått felles kafé for ansatte og for pasienter og deres pårørende. Det er positivt. Viktig er jo gode arbeidsforhold med gode hjelpemidler både for pasienter og betjening. Betjeningen vil jo gjerne støtte besøk og kulturtilbud inn på sykehjemmet, det må ikke bli for vanskelig i en travel hverdag. Som eksempel tenker jeg her på forflytninger til felles kulturtilbud, alle som ønsker å delta går jo ikke ved egen hjelp.

Planutvalget skal legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn i november-desember, og planen kan vedtas våren 2021. Det blir spennende.

Anna Kathrine Kristiansen, tidligere styrer ved sykehjem og aldershjem, Moelv