Hyt­ter bør gi ge­vinst

DELTIDSINNBYGGER: Det er på tide å legge bruken av hyttene til grunn.

DELTIDSINNBYGGER: Det er på tide å legge bruken av hyttene til grunn. Foto:

DEL

GD ME­NER
Man­ge hyt­te­ei­e­re bor sto­re de­ler av året på hyt­ta. Men slik det er i dag, føl­ger tje­nes­ter og inn­tek­ter den fol­ke­re­gist­rer­te ad­res­sa. En tre­del av ram­me­over­fø­rin­gen fra sta­ten til kom­mu­ne­ne er ba­sert på at inn­byg­ger­ne er fast­bo­en­de.

Nå skal inn­tekts­sy­ste­met vur­de­res. Det er 15 år si­den sist. Sy­ste­met står igjen på per­ron­gen og toget med del­tids­inn­byg­ge­ren har for lengst dratt.

Be­ho­vet for å dra på hyt­ta er stort. Det kom til syne da hyt­te­for­bu­det rys­tet den nors­ke fol­ke­sje­la. Sam­ti­dig har ko­ro­na­kri­sen vist, både ar­beids­gi­ve­re og ar­beids­ta­ke­re, at det går fint å jobbe fra et an­net sted enn kon­to­ret. Nye va­ner er i lø­pet av få må­ne­der etab­lert. Den siste ti­den vi­ser sam­ti­dig at del­tids­inn­byg­ger­ne har be­hov for spe­si­elt hel­se­tje­nes­ter i hyt­te­kom­mu­nen.

Systemet står igjen på perrongen og toget med deltidsinnbyggeren har for lengst dratt

Ko­ro­na­kri­sen har fått pro­fes­sor i sam­funns­geo­gra­fi, Jon P. Knudsen, til å se nye mu­lig­he­ter. Han ut­ford­rer re­gje­rin­gen til å lage et inn­tekts­sy­stem så flek­si­belt at inn­byg­ger­ne kan få tje­nes­ter der de bor til en­hver tid. Han me­ner bru­ken av del­tids­bo­li­ger bør kart­leg­ges på nytt, og at inn­byg­ger­til­skud­det for­de­les i takt med bru­ken av hyt­te­ne. Da vil de of­fent­li­ge tje­nes­te­ne kun­ne di­men­sjo­ne­res et­ter hvor man­ge inn­byg­ge­re som fak­tisk fin­nes i kom­mu­nen.

For våre kom­mu­ner vil et slikt sy­stem ha mye å si. Det be­tyr mer pen­ger i kom­mu­ne­kas­sa og en mer rett­fer­dig for­de­ling mel­lom by og land. Be­ho­vet vil øke i fram­ti­da. For de fles­te som kjø­per hyt­ter er mel­lom 45 og 55 år. Det er de som kom­mer til å ut­gjø­re den stør­ste eld­re­bøl­gen om få år.

Vå­ren 2022 skal et of­fent­lig ut­valg le­ve­re sin an­be­fa­ling. Det er på tide at fjell­byg­der med få inn­byg­ge­re og man­ge hyt­ter tas på al­vor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags