I et intervju med LO-Aktuelt i mars 2022 kommer Knut Arne Vassdokken, som både er leder for LO i Sør-Gudbrandsdal og kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet og leder for planutvalget i Lillehammer, med en mildt sagt oppsiktsvekkende uttalelse. Temaet for intervjuet er planene om å utvide dagens gode E6 - med fire nye felter med 110 km/t fartsgrense i ny trasé gjennom Lågendeltaet naturreservat, som har lovens strengeste fredningsvern – for 11,2 mrd i bompenger og maksimalt 7 000 biler.

Vassdokken uttaler: «at vi bygger ut og skaper vekst er det viktigste. Hvis natur må vike, så da må den vike.»

I samme artikkel dementerer både miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) og LO sentralt det Vassdokken her forfekter. - Å ikke ta hensyn til natur er noe verken Ap eller LO- nasjonalt står inne for. Det er dessuten ulovlig.

Men det er ikke bare lovens strengeste fredningsvern, freda natur og utryddingstrua fugler som må vike for Vassdokkens iver etter å oppfylle FrPs valgkampløfter fra 2013 om firefelts motorveg med 110 km/ t. Det må også matjord tilsvarende 2-3 gjennomsnittlig store gårdsbruk.

I E6-plandokumentene lagt ut i januar 2022, (altså før Ukrainakrigen brøt ut ), står det: «Ny E6 fra Roterud til Storhove er beregnet å gi et permanent beslag av dyrka mark på mellom ca. 205 daa og ca. 321 daa avhengig av hvilken kombinasjon av alternativer som til slutt blir vedtatt i reguleringsplanen.»

Vassdokken er altså på stø kollisjonskurs med sine egne i Ap og LO – ikke bare om vern av natur, men også av matjord.

Regjeringen skriver på sine nettsider den 8. mars 2022: «For å øke nasjonal selvforsyning vil Regjeringen gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn gjennom å tilby økt målpris og økte tilskudd i vårens jordbruksoppgjør.

Landbruksministeren er bekymret for den internasjonale situasjonen knyttet til matforsyning, og mener det er behov for å iverksette tiltak for å bidra til å få norske kornbønder til å så matkorn.

Russland og Ukraina står for ¼ av verdens matkorneksport. Vi må derfor øke vår matvareberedskap og produsere mer selv. Det er et viktig bidrag for folk i Norge, men også for folk og matberedskapen i verden. Både Norge og andre vestlige land må nå ta et større ansvar for å produsere mer mat i den situasjonen vi er i nå.»

Man legger til grunn at hver nordmann spiser i snitt 57 brød hvert år, og at det trengs én kvadratmeter dyrket matjord for å produsere nok mel til ett brød pr. år.

Det er 1000 kvadratmeter i ett dekar, og med 57 brød pr nordmann «går det» 17,5 brødspisende nordmenn på hvert dekar matjord. Vassdokkens firefelts motorveg med 110 km/t kan dermed sies å berøve Norge for 205 000 - 321 000 brød – hvert eneste år i all framtid – nok til dekke behovet for brød til 3 596 - 5 631 mennesker. Jeg mener det er totalt uforsvarlig - uhyrlig å bygge ned matjord- i den situasjonen Norge og Europa står i.

Jeg håper Vassdokken og Ap, men også Høyre og de andre partiene som hittil har støttet motorvegplanene, om å, i lys av krigen, å justere sitt etiske kompass -,revurdere sitt syn på hva som egentlig er viktigst. Hva vil Ap egentlig bli husket for i 2022? Krigen i Ukraina brøt altså ut etter at E6-planen ble lagt ut på høring i januar - og man finner vel ikke bedre anledning til å tenke gjennom tingene en gang til. Ellers bør vi i slike situasjoner kunne stole på at Statsforvalteren, regjeringens representant i fylket, setter foten ned når lokalpolitikere ikke greier å forvalte sitt ansvar.

Hilde Jorunn Hoven, Lillehammer, kommunestyrerepr.(uavhengig)