I et fylke som Oppland er definitivt ingen stor stas å forsvare økningen i antall rovdyr. For eksempel av bjørn og ulv. Særlig fordi Stortinget har vedtatt at det ikke skal forekomme yngling av slike rovdyr i dette fylket. Samtidig som Stortinget og regjeringen har sagt lite om hvor mange hanndyr av f.eks. bjørn som skal kunne overvintre - dyr som også er sulte og som har lyst på annet enn bær og klorofyll.

I Gudbrandsdalen skal det ikke være ulv og bjørn. Men miljøvernminister Erik Solheim (SV) minner før helga om i sitt svar til Torstein Rudihagen (Ap), at «rovvilt har stor vandringskapasitet, noe som tilsier at de til tider også vil oppholde seg i prioriterte beiteområder». Dermed har Rudihagen fått et svar som Solheim kan sette kopimaskinen på når han skal svar på gårsdagens utfordringer fra rovviltnemnda i Oppland.

En stresset og oppjaget komitéleder, Reidun Gravdahl (Ap), bidro til å skjerpe, ikke dempe, det som måtte være av fronter i vår regionale rovdyrdebatt. Slikt er synd, fordi det både fra faglig forvaltningshold og øvrige komitémedlemmer leveres konstruktive bidrag for å komme fram til en forvaltningspraksis som kan rommes innenfor tårntalen fra Solheim til Rudihagen.

Det holdt på å gå av skaftet da Gravdahl ville irettesette komitémedlemmer som Ivar Odnes (Sp) og Morten Ø. Johansen (Frp) for å drive valgkamp. Da komiteen skulle sette punktum var det Odnes - ikke komitélederen - som la fram forslag til vedtak. Et vedtak alle bifalt, også komitélederen. Der rovviltnemnda i Oppland tar et klart steg i retning av å yte konfliktdempende tiltak i favør næringsutøvere og bygdefolk som føler seg mistrodd. For som Odnes bemerket, det er bedre å ta en konflikt med sentrale forvaltningsmyndigheter (DN) enn med næringen.

Aksel Hagen (SV) ville også ha fylkesmannens medarbeidere - miljøvernleder Lars Eide og Harald Klæbo - til å definere lokalt handlingsrom man har lokalt vis-à-vis sentrale rammer. Så får tida vise om nemndas enstemmige anbefalinger aksepteres. Hvis ikke signaliserer bl.a. Torstein Rudihagen at det er behov for å ta politikken opp på nytt i Stortinget: Vi kan ikke tillate rovdyrene i områder de ikke skal være, er hans budskap.

Det er ingen stor stas å være folkevalgt medlem i en rovviltnemnd der de åpenbart føler seg som gisler for en politikk de vil forvalte annerledes. Det kan bli en varm rovdyrsommer - også for Opplandspolitikerne.