En mann døde på en av helseinstitusjonene til Lillehammer kommune på grunn av sviktende helse- og omsorgstjenester. Saken ble klaget inn for Statsforvalteren som konkluderer tørt: «Statsforvalteren finner at ... Lillehammer kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven § 3–1 tredje ledd, jf. § 4–1. Dette gir grunn for å påpeke lovbrudd».

Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

I formannskapet, i kommunestyret og i pressa blir det til stadighet sagt at Lillehammer kommune gir forsvarlig helsehjelp til beboere og pasienter i institusjonene, og på en verdig måte. Dette er et eksempel på det motsatte. Er dette et enestående tilfelle? Finnes det flere tilfeller av grov systemsvikt?

Dette må vi få svar på fra Lillehammer kommune.

Senest 1. mai berømmet statsminister Støre Lillehammer kommune for det gode arbeidet i helse- og omsorgssektoren. Vi kan ikke bebreide Støre for at han ikke er godt nok informert, men vi kan bebreide Lillehammer kommune for å drive uforsvarlig, og for ikke å informere oss kommunepolitikere om virkeligheten. Før det skjer kan vi ikke ta riktige beslutninger.

Øyvin Aamodt og Marit Juvem, Rødt Lillehammer