Før 2005 var det fire universiteter i Norge, nå er det ti. Det er bare et fåtall statlige høgskoler igjen.

Med 14 000 studenter er Høgskolen Innlandet (HINN) en stor utdanningsinstitusjon, også i nasjonal sammenheng. Høgskolen har de siste årene styrket forskningsaktiviteten vesentlig, med blant annet fem doktorgradsprogrammer og en kraftig økning i publisert forskning.

Den sakkyndige komiteen som er oppnevnt av NOKUT, et statlig direktorat for høyere utdanning, har konkludert med at høgskolen ikke kvalifiserer til å bli universitet. Saken skal avgjøres under styremøtet i NOKUT 11.juni.

Agenda Innlandet, er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, SpareBank1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune. Aktørene har som ambisjon å løfte Innlandet som region, og bidra til at Innlandet får større nasjonal synlighet og økt gjennomslagskraft. Aktørene mener; blir HINN et universitet, vil det være et viktig løft for hele regionen og bidra til innovasjon og vekst.

Framtida må bygges på kunnskap og et universitet vil gi et sterkt signal om at Innlandet er å regne med. Et universitet vil gi økt satsing på forskning og innovasjon og samtidig tiltrekke seg dyktige fagfolk.

Et sterkt kunnskapsmiljø i regionen vår er av stor betydning for offentlig sektor og for næringslivet, både det etablerte næringslivet og de som vurderer å etablere seg her.

Et universitet er også det beste utgangspunktet for å tiltrekke seg framtidas studenter. Studentene er viktige innslag i vertskommunene Lillehammer, Hamar, Elverum, Stor-Elvdal, Åmot og Kongsvinger.

I det store bildet kvalifiserer Høgskolen i Innlandet til å bli universitet, skriver komiteen i sin innstilling. Det er små detaljer, som høgskolen selv mener det er mulig å gjøre noe med, som komiteen mener ikke er på plass. Styret i NOKUT bør også stille seg spørsmålet – er HINN vurdert på like vilkår som andre søkere?

Samarbeidet med næringslivet har etter vår erfaring de siste årene har vært god, og Sparebankstiftelsens gave på 125 millioner kroner til forskningsarbeidet legger et godt grunnlag for ytterligere faglig styrking.

Vi mener styret i NOKUT må gi høgskolen en sjanse til å gjøre de justeringene som skal til, slik at høgskolens og Innlandets langvarige universitetsdrøm kan bli virkelighet.

Agenda Innlandet,
Richard Heiberg, Sparebank1 Østlandet
Tron Bamrud, Innlandet Fylkeskommune
Iver Erling Støen, LO Innlandet
Jon Kristiansen, NHO Innlandet