Bak oss ligger nok et annerledes halvår. Pandemien er ikke over, selv om vi her hjemme nærmer oss en normal. Samtidig har verden brått endret seg, og Europa er delvis i krig. Det er menneskelige tragedier, og det er økonomiske sanksjoner – og situasjonen gir også nye usikkerheter for mange bedrifter direkte eller indirekte.

Hvordan utvikler dette seg framover? Spørsmålene som meldte seg både i 2021 og videre i 2022 er vesentlige å reflektere over. Hvordan håndtere ettervirkninger av pandemien? Hva skal vi leve av, har vi en jobb å gå til? Hvem skal skape og gjøre alle jobbene? Klarer vi å kutte utslippene og løse klimautfordringen? Hvordan bevarer og utvikler vi velferdssamfunnet vårt i årene som kommer? Ingen har fasitsvaret på disse spørsmålene. Det eneste vi vet er at vi har store oppgaver foran oss.

· Norge skal halvere klimautslippene innen 2030, og vi ligger dessverre dårlig an. Vi har en jobb å gjøre.

· Europa står midt i en energikrise. Her har energinasjonen Norge et særlig ansvar. Vi har en jobb å gjøre.

· Vi skal håndtere matkrise, flyktningkrise. Vi skal sikre at det er jobb til folk og at det er folk til jobbene. Og vi skal overlate et godt samfunn til neste generasjon.

· Vi gjør alltid jobben best når vi gjør den sammen.

Kort sagt: Vi skal bygge et bærekraftig samfunn. Økonomisk, sosialt og miljømessig. For Innlandet betyr det at vi må skape minst 20 000 arbeidsplasser innen 2030. Vi må skape løsningene som bidrar til å utvikle et godt samfunn, samtidig som vi skal skape verdiene som finansierer velferden vår. Innlandet er godt rustet for disse utfordringene og for en ny morgendag. Vi har mange næringer som bidrar med gode bidrag inn i det grønne skiftet. Bioøkonomien, skog og treindustrien, avansert teknologi og industri, reiseliv, mat og landbruk, bygg og anlegg.

I gode samfunn skal det være plass til ulike oppfatninger og diskusjoner. Også i Innlandet vil vi fortsette å utfordre hverandre. Og det er bra, for konkurranse skaper utvikling. Men over hverdagens diskusjoner trenger vi samtidig en høyere horisont. Det speiles i målet for "Det inkluderende Innlandet": Innlandets arbeidsliv i 2030 skal være inkluderende, bærekraftig og innovativt. Dette er også bedriftenes stemme: Innlandet må stå sammen. La oss bruke tiden fremover til å samles om felles mål og sette dagsorden. Det vil gi oss styrke, og gi best resultater for oss alle over tid.

Bedriftene er opptatt av forutsigbarhet. Når det offentlige og private jobber på lag, klarer vi å løse de store og viktige oppgavene. Et bredt samarbeid er viktig for at vi skal lykkes. En felles ambisjon for Innlandet har ligget til grunn for at LO, NHO, SpareBank1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune har etablert Agenda Innlandet. Vi tror at dialog og samarbeid er den beste grunnmuren for å forme et nytt fylke. Vi har tro på at vi i fellesskap, og ikke hver for oss, får størst gjennomslagskraft.

Mer enn noen gang tidligere trenger vi en felles agenda. Agenda Innlandet.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet,
Richard Heiberg, konsernsjef SpareBank 1 Østlandet,
Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet,
Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør Innlandet fylkeskommune,
Styret i Agenda Innlandet