FAU på Hammartun mener at en satsing på Hammartun skole, er en satsing på et levende, multikulturelt og grønt bysentrum, som vil gjøre hele Lillehammer til en rikere og mer attraktiv by å bo i på – både kort og lang sikt. Vi anser også en slik satsing å være et nødvendig byutviklingstiltak for å nå målene i kommunens strategiplan «Lillehammer 10-minuttersbyen»(fra 2016).

Visjonen som presenteres for Lillehammers byutvikling de neste 20 årene, er en kompakt og grønn by, med et levende sentrum, der folk bor og jobber. Demografiske og samfunnsøkonomiske studier fra de siste tiårene viser en tydelig sammenheng mellom bosettingsmønstre og tilgang på infrastruktur. For at barnefamilier skal velge å bo i sentrum må de ha kort vei til barnehager og skole. Lillehammer er derfor avhengig av å opprettholde og oppgradere Hammartun skole, for å videreutvikle et levende bymiljø der folk i alle aldre ønsker å bo.

FAU på Hammartun har lest konseptutredningen til skolebruksplanen med interesse, og anerkjenner arbeidet som er lagt ned i den innledende første fasen av denne viktige prosessen. Vi har også merket oss at de ulike alternativene som presenteres er ensidig basert på økonomiske kalkyler for elevtall og kostnader knyttet til bygningsmasse (vedlikehold og nybygg). FAU på Hammartun er enige i at dette er vesentlige momenter som må vurderes, men savner vurderinger av en rekke andre vesentlige konsekvenser for Lillehammer av en ny skolebruksplan og hvordan en ny skolestruktur vil påvirke disse:

• Multikulturelt og demografisk mangfold; Lillehammer kommune må se hva Hammartun skole er og kan være for byen. Hammartun er den mest flerkulturelle skolen i byen. I tillegg er det en stor variasjon i elevmassen, som speiler samfunnet vi lever i på en god måte, og ruster elevene for veien videre i livet.
• Frivillighet, tilgang på rimelige lokaler på ettermiddag/kveld; idrettslag, korps, annen frivillig-/foreningsaktivitet har i mange tiår benyttet skolens lokaler. Bruk av Hammartuns lokaler etter skoletid skaper et liv i sentrum som kommunen bør dyrke fram, ikke fjerne.
• Kulturliv: På Hammartun har vi gangavstand til alt det Lillehammer kan by på av litteraturhus, bibliotek, museer, kino, kunstmuseer, kulturaktiviteter m.m. Skolen benytter seg av dette tilbudet i stor skala. En sentrumsskole som Hammartun bidrar til at barn og unge kan utforske identitet og mangfold i møte med kulturlivet i bykjernen på en måte som kan skape og romme en aksept for både seg selv og andre.
• Friluftsliv og idrett: Hammartun skole har store og nylig oppgraderte uteområder. I tillegg er det akebakke i Søndre park, rett over gata, det er kun få minutter til sportsplassen, turmuligheter til strandpromenaden, Maihaugen og skogen. Lillehammer er heldige som har mulighet til å koble friluftsliv og idrett med et bysentrum!
• Folkehelsen blant barn og ungdom vil bli dårligere når flere blir kjørt til og fra skolen. Et synkende aktivitetsnivå vil være negativt for samtlige elever.

• Biltrafikken gjennom sentrum vil øke, noe som har miljømessige konsekvenser med tanke på CO₂-utslipp og forverret luftkvalitet. Om Lillehammer ikke har en sentrumsskole, vil det medføre langt mer kjøring knyttet til levering og henting på skoler i nord og sør. En allerede sterkt belastet trafikkåre vil presses ytterligere i rushtiden.
• Endring av bosetting i sentrum. Hvis Hammartun skole legges ned vil barnefamiliene forsvinne ut av sentrum. På sikt vil også sentrumsbarnehagene bli borte og bosettingsmønstret vil endre seg, slik man har sett i en rekke andre byer. Lillehammer vil fort kunne ende opp med et gjennom trafikkert bysentrum uten god bredde i den demografiske sammensetningen.
• Utbygging i og utflytting til søndre og nordre bydeler. Folk vil bo der de har nærhet til skole, barnehage og dagligvarebutikker m.m.• Butikkdød i sentrum. Sterk befolkningsvekst i søndre og nordre bydeler vil gi grobunn for bydelskjøpesentre som i sin tur vil føre til butikkdød i sentrum (som på Hamar).
• Nedbygging av jordbruksareal (konvertering av åker til tomt).

Ellers mener FAU på Hammartun skole at en fremtidig skolestruktur i kommunen også bør ta sterke hensyn til følgende punkter:
• En kommunal ungdomsskole i Lillehammer er for lite. Det må være mulig å bytteskole i de tilfeller det er behov.
• Et likeverdig skoletilbud. Det må sikres et bærekraftig elevantall på ungdomsskolene for å sikre gode og likeverdige tilbud til alle ungdomsskoleelever i Lillehammer.
• Dynamiske skolekretsgrenser – det er på høy tid at skolekretsgrensene vurderes på nytt. FAU på Hammartun skole oppfordrer alle foresatte og foreldre i Lillehammer-skolen til å engasjere seg i saken og formidle hvilke tanker og meninger de har. En solid skolebruksplan er avgjørende for skoletilbudet i kommunen, men beslutningene som tas i denne omgang vil også sette rammene for hva slags by Lillehammer skal bli i framtiden. La oss gjøre den så flott og attraktiv som mulig ved å satse på sentrum!

FAU Hammartun skole
Camilla Granlien, Lars Thorsrud, Gunnar. F. Klinge, Håvard Bakken, Mari Nørstegård Tomren, Natalie Fossgård, Marius Mathias Bygdås Nordvi, Asbjørn Gabrielsen, Lene M. Bjugan