Ordfører Anette Musdalslien har innlegg i avisen 4. desember om at vi må forberede oss på framtiden ved å opprette HDO plasser (plasser for Heldøgns Pleie og Omsorg).

Ordføreren vet like godt som oss at kommunedirektøren i Gausdal ikke har noen oversikt over gausdøler som har behov for hjelp fra kommunen for å ha et verdig liv.

De som vet best, ansatte i hjemmesykepleien, pleierne i institusjonene og fastlegene blir ikke hørt.

Kommunedirektørens har sin kunnskap fra statistikk og uttrykker den som « Gausdal er en sykehjemstung kommune. Sykehjem er en tjeneste som er et knapphetsgode og må rasjoneres og pleie og omsorg må smøres tynt utover for å rekke til flere».

Pleie og omsorgsloven er en rettighetslov som gir oss alle rett til nødvendig pleie og omsorg som innebærer rett til et sosialt liv, mulighet for fysisk utfoldelse, tilgang på nok og næringsrik mat, mulighet for god personlig hygiene og ikke minst en trygg bolig. Det står også at det skal legges stor vekt på hva den enkelte ønsker.

Et grovt anslag viser at ca. 300 personer i Gausdal trenger hjelp fra kommunen for å leve verdige liv. Dette gjelder psykisk utviklingshemmede, personer med fysiske bevegelseshemninger eller sansedefekter, alvorlig psykisk syke, rusmisbrukere, personer med demens eller andre funksjonsjonshemninger preget av alder.

Foreslåtte HDO plasser vil for mange av disse ikke dekke deres behov. Gamle sykehjemsrom på 18 m² uten atskilt soverom eller kokemulighet eller plass til egne møbler er ikke en bolig.

Vi er kjent med en rekke fortvilede personer som ikke har en verdig omsorgssituasjon. Anslagsvis 25 langtkomne senil demente pleies av sin ektefelle i hjemmet. Mange er i ferd med ikke å makte mer.

Kommunedirektørens saksframlegg til kommunestyret 10. desember er svært mangelfullt. Det tar ikke hensyn til gjeldende kommunestyrevedtak og er sterkt misvisende i forhold til fakta.

Rådet for eldre og personer med funksjonshemning (REF) i Gausdal har gitt et tydelig råd til politikerne om å avvise saken på grunn av mangelfull saksbehandling. Hvis det ikke skjer må saken sendes til Kontrollutvalget for lovlighetskontroll. Uttalelsen i sin helhet finnes på Gausdal kommunes hjemmeside under Politikk, Møtekalender, REF møte 3. desember 2020.

Kommunen preges av kommunedirektørens hersketeknikker og en politisk ledelse som ikke klarer å stå opp mot det.

Som reaksjon på kommunedirektørens forslag om å legge ned et betydelig antall sykehjemsplasser, ble det i mars i år holdt fakkeltog med over hundre deltakere og underskriftskampanje med godt over tusen underskrifter. Det var ikke uttrykk for tillit til kommuneledelsen

covid-19 pandemien har lært oss viktigheten av tillit mellom ledere som gir råd og de som skal følge rådene.

Tilsvarende for oss gausdøler, skal vi forberede oss for framtiden på en god måte må vi ha tillit til de som leder oss. Vi er ikke der nå.

Arve Bergum, leder av REF i Gausdal