Til høsten er det kommunevalg. Vi skal velge politisk kurs, og hvilke representanter vi mener skal styre lokalt og regionalt de neste fire årene. Men hvor mye får de egentlig bestemme? I hvilken grad tar vi det lokale selvstyret på alvor?

Høyre ønsker et samfunn der mest mulig bestemmes nærmest mulig den det gjelder. Beslutninger som kan tas lokalt bør tas lokalt og ikke overstyres fra regionalt eller statlig nivå. Den som har skoene på vet best hvor den trykker heter det – det tror vi også gjelder i politikken. Lokale beslutningstakere er oftest best skodd til å finne gode tilpassede løsninger.

I praksis ser vi at rommet for det lokale selvstyret utfordres hver eneste dag

Tilsynelatende er det bred enighet om dette, men i praksis ser vi at rommet for det lokale selvstyret utfordres hver eneste dag.

I Stortinget opplever vi hele tiden å få henvendelser og besøk fra ulike interessegrupper og virksomheter. Som regel representerer de viktige aktiviteter og saker som er lette å forsvare. Felles for dem alle er at de ønsker akkurat sin aktivitet beskyttet gjennom øremerking av penger, eller gjennom regelverk. Særlig for den som er i opposisjon kan det være fristende å ta ballen og tilsynelatende vise politisk handlekraft gjennom kjærkomne avisoppslag. Det da å peke på at dette heller bør ligge til kommunene å bestemme blir lett oppfattet som passivt og defensivt. Et eksempel kan være midlene til Frivillighetssentralene som nå er overført til den kommunale rammen. Dvs – overført til kommunene å bestemme over, noe som av mange ikke ble tatt imot med særlig entusiasme.

Snart kommer kommuneproposisjonen – kanskje ikke sengelektyre for de fleste, men et viktig dokument som beskriver nettopp hva som skal være de kommunale oppgavene, hva som skal være øremerket (bestemt av staten) og hva som skal være frie midler. Høyre ønsker en kurs med større frihet for kommunene.

Et annet område er lover og regler. Ved utarbeidelse av arealplaner og utførelse av andre viktige offentlige oppgaver innenfor eksempelvis skole og helse området, må kommunene forholde seg til omfattende regelverk og statlige kontrollorganer. Mye av dette er bra og nødvendig, men det er også et utgangspunkt for å skape kostnadskrevende byråkrati og innsnevring av det politiske handlingsrommet i kommunen.

Her ligger en av de viktigste grunnene til at vi mange steder trenger sterkere kommuner. Mer kompliserte regelverk, og strengere kvalitetskrav krever også større fagkompetanse og kapasitet.

Regjeringen har blitt kritisert av Riksrevisjonen for å ha gitt for mange klagere medhold der statlige innsigelser har stått i veien for eksempelvis byggesaker eller lokaliseringer. Dette er en kritikk vi tar som en kompliment.

Høyre har ønsket en sterkere forenkling og en del har vi da også fått til selv om det fortsatt er en vei å gå for å skaffe flertall for en slik politikk. Eksempelvis har vi jobbet målrettet for en større samordning av de mange statlige innsigelsene som kan komme i forbindelse med reguleringsplaner. Målsettingen må være færre innsigelser, enklere regler, og et enklere byråkrati å forholde seg til for den som skal ha noe gjennomført.

Regjeringen har blitt kritisert av Riksrevisjonen for å ha gitt for mange klagere medhold der statlige innsigelser har stått i veien for eksempelvis byggesaker eller lokaliseringer. Dette er en kritikk vi tar som en kompliment. For Høyre er det villet politikk å være imøtekommende og lytte til lokale beslutningstakere, og det kommer vi nok til å fortsette med så lenge vi sitter i regjeringskontorene.

Jo mer kommunene overstyres av statlige myndigheter, jo mindre handlingsrom får våre lokale politikere til å gjennomføre den politikken de mener er best for sin kommune. Norge er et land med store variasjoner. Større lokal tilpasning vil kunne gi bedre løsninger både praktisk og økonomisk. Det gjør også jobben som kommunepolitiker mer spennende og styrke rekrutteringen av kommunepolitikere, som i mange partier er en utfordring.