Etter snart to år med pandemi, har sykepleiermangelen blitt synliggjort. Denne mangelen har imidlertid vært en varslet krise lenge. Nå mangler vi nesten 7000 sykepleiere, men innen 2035 kommer vi til å mangle 28000. En undersøkelse gjort av Sykepleien i 2021, viste at det var 72 prosent av sykepleierne som det siste året hadde vurdert å slutte i yrkene sine. Overarbeidede sykepleiere slutter eller vurderer å slutte i yrkene sine fordi bemanningen ikke er i samsvar med behovet, noe som fører til fysiske og psykiske belastninger. Det er også en misnøye rundt lønnsnivået. Det er blitt vanskeligere å rekruttere sykepleiere, også ute i kommunene. Hvordan løser vi et problem som ikke ser ut til å forsvinne med det første?

Helsefagarbeiderens rolle har blitt et tema. Det er blitt en interessant problemstilling om i hvilken grad en helsefagarbeider kan erstatte en sykepleier. Til tross for at de har en del til felles, er det fortsatt en vesentlig forskjell mellom disse to - spesielt i utdanningen. Helsefagarbeiderne kan derfor ikke erstatte sykepleiere, men de kan bidra til å lette noe av arbeidspresset til sykepleierne ved å avlaste dem i større grad. Dette kan gjøres gjennom oppgaveglidning. Helsefagarbeidere sitter på en uvurderlig kompetanse man mer aktivt må ta i bruk. De kan læres opp til andre oppgaver enn de kanskje er vant til å gjøre, men som de absolutt kan, som å legge veneflon og ta blodprøver. Gjennom et godt tverrfaglig samarbeid som gir rom til en avlastning der man kan, frigjøres sykepleierne til å kunne ta seg av de oppgavene de er utdannet til å gjøre.

Det er ofte en misforstått misnøye blant helsefagarbeidere om at sykepleiere ikke ønsker å ta del i stell og annet forefallende arbeid på lik linje med helsefagarbeidere, på for eksempel sykehjemmene. Sannheten ligger heller i at disse oppgavene ofte går på bekostning av rene sykepleieroppgaver, som blant annet legging av dosetter, setting av morfin og legevisitter. At helsefagarbeidere kan avlaste sykepleiere på noen områder tror jeg også vil føre til at helsearbeiderfaget vil fremstå mer attraktivt og spennende, noe som potensielt kan bidra til økt rekruttering - i tillegg til større stillinger. I 2035 vil vi mangle 18 000 helsefagarbeidere.

Norge trenger dermed sårt å utdanne flere helsearbeidere. Regjeringen vil fra høsten av ha 500 flere plasser for sykepleiere, som blir spredt på førsteårsstudenter og på videreutdanning. Dette er et steg i riktig retning. Det må også gjøres noe med arbeidsforholdene en sykepleier opplever, samt økt lønn. Sykepleieryrket må fremstå som attraktivt, ellers er det ingen som ønsker å bli sykepleier eller som holder ut i yrket.

Helsevesenet generelt må ses på som en helhet, hvor alle på tvers av yrkestitler blir verdsatt for den jobben de gjør og utdanningen de har. Vi må alle stå sammen!

Linn Anita Moastuen, Fåvang, helsefagarbeider