- Vil vi verne om fuglelivet, må vi legge vegen der den gjør minst skade. Noe annet vil være selvmotsigende, sier Jon Opheim. Mangeårig leder i Norsk Ornitologisk Forening i Oppland, er oppgitt over mangel på kunnskap om fuglelivet i debatten om ny E6 forbi Lillehammer.

Det har vært et temperaturskifte i debatten om ny E6 i tida som har gått siden kommunedelplanen ble vedtatt. Verneinteressene har mobilisert kraftig i forbindelse med reguleringen av området. Forsvaret av Lågendeltaet naturreservat og vernebestemmelsene har vært tydeligere i dagens debatt enn i debatten om kommunedelplanen.

Vernet må vurderes opp mot annen og ny kunnskap

De som forsøker å bagatellisere at ny E6 har store miljøkonsekvenser, tilhører et lite mindretall. Den store uenigheten nå, finner vi mellom dem som mener det er mulig å gjøre dagens E6 til en framtidsrettet veg der trafikkveksten håndteres av kollektive reisemåter, og det flertallet som i kommunedelplanen vedtok å sette av plass til en firefelts veg på vestsida av Lågen.

Selv om SV har snudd, er det lite som tyder på at kommunestyret i Lillehammer vil gå bort fra vest-alternativet. Både øst- og vestalternativet har noen åpenbare miljøkonsekvenser. Vi har respekt for at deler av Lågendeltaet er omfattet av et strengt vern, og at ny veg vest for Lågen kommer i konflikt med dette strenge vernet. Det er likevel nødvendig å vurdere dette opp mot annen og ny kunnskap.

Jon Opheim har kartlagt fuglelivet i Lågendeltaet gjennom mer enn 50 år. Når han beskriver en mulig utvidelse av dagens E6 som en katastrofe for fuglelivet, bør det gjøre inntrykk. Det er tidligere også vist hvordan avbøtende tiltak kan styrke viktige miljøkvaliteter i områder. Det er dette Lillehammers politikere nå bør fokusere på.

Nå har de telt fuglene i Lågendeltaet: Her er resultatet som vil overraske mange i striden om ny E6
Lågendeltaets Venner om nye tall: – Det har ingen betydning for vår kamp