Miljødirektoratet endrer Statsforvalteren sitt vedtak om dispensasjon til å bygge E6-bru gjennom Hovemoen.

Det står i vedtaket som Miljødirektoratet har sendt ut mandag morgen.

– Verneområder opprettes for å ta vare på svært verdifull natur, og vernet er ment å være varig. Det er svært strenge vilkår for å gi dispensasjon til tiltak som er i strid med vernets formål, sier Ellen Hambro direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Vi omgjør Statsforvalterens vedtak om å gi dispensasjon fra verneforskriften. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt, sier Hambro til GD.

Statsforvalteren ga 25. april i år dispensasjon fordi de anså det som vesentlig samfunnsinteresse å bygge bru, men denne søknaden om dispensasjon avslås av Miljødirektoratet. Direktoratet skriver at vilkårene for å gjøre unntak for vesentlige samfunnsinteresser (§48 i naturmangfoldloven) ikke er oppfylt.

– Kan ikke påklages

Miljødirektoratet mener at vegprosjektet har en negativ samfunnsøkonomisk nytte på flere milliarder, og at et tiltak som har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi, ikke kan sier å være en vesentlig samfunnsinteresse.

– Vårt vedtak er et endelig vedtak og kan ikke påklages. Vi mener at vilkårene ikke er tilstede for å gi dispensasjon. Hvis regjeringa likevel ønsker å gjennomeføre utbygging av E6 gjennom Lågen-delta må de, gjennom kongelig resolusjon endre verneforskriften for området. Fra vår side er klagesaken ferdigbehandlet. Vi har ikke noe videre befatning med denne saken, sier Hambro.

I tillegg mener direktoratet at vilkåret om at tiltaket er nødvendig, ikke er oppfylt. I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2023, framgår det at endringer i fartsgrense og standard for vegprosjekter, kan få betydning for allerede planlagt prosjekter. E6 Moelv-Øyer, hvor det er planlagt 110-sone og firefelts motorveg er nevnt som et av prosjektene.

Da Nye Veier bestemte seg for 110-sone og firefelts motorveg, mente de traseen gjennom Lågendeltaet var den mest hensiktsmessige, men Miljødirektoratet mener at Samferdselsdepartementets proposisjon endrer forutsetningene.

– Etter vår vurdering er det er nødvendig å utrede på nytt om det finnes reelle alternative traseer. Dermed er det heller ikke klart at vegframføring i omsøkt trasé, er nødvendig, sier Hambro.

Lågendeltaet er opprettet for å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv. Ambisjonen er å verne om dyrelivet med trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl. Våtmarker rommer et stort mangfold av sjeldne arter. 10,5 prosent av truede arter i Norge lever i våtmark.

Stridstema

Kommunestyret i Lillehammer vedtok i et ekstraordinært møte i september å gi klarsignal for at deler av utbyggingen kan starte, på tross av innsigelsene i naturreservatet i Lågendeltaet. Bakgrunnen er flertallets ønske om fortgang i byggingen av ny firefelts E6 gjennom Lillehammer.

Den planlagte brua gjennom Lågendeltaet naturreservat er den del av Nye Veier-prosjektet Moelv-Øyer. Utbyggingen gjennom naturreservatet har vært et kontinuerlig stridstema i den politiske behandlingen i Lillehammer kommune de siste årene.

Tilbake i august skrev GD at Natur og Ungdom og Lågendeltaets Venner vurderer en felles teltleir for å stoppe anleggsforberedelser før klagen var endelig avgjort. Nye Veier kunne i prinsippet forberedt inngrepet selv om klagen ikke var ferdigbehandlet.