Skal Norge nå ambisiøse klimamål og samtidig sikre verdiskaping og inntekter, så må det investeres i grønne industriarbeidsplasser. Landet vårt har ressurser i form av råvarer, kompetanse, kapital og ren energi som må settes i arbeid for å skape nye jobber.

Vi i Innlandet har løsninger på flere av Norges utfordringer. Vi har en betydelig andel av Norges samlede bioressurser, og næringslivet kjennetegnes av sterke og kompetente aktører. Hos oss har vi fagfolk, bedrifter og FoU-miljøer som er helt i tet både nasjonalt og internasjonalt. Vi har dessuten en sterk tradisjon og kultur for å skape verdier av alt som lever og gror.

I NHOs vegkart for framtidas næringsliv trekkes det fram at Norge kan mangedoble verdiskapingen på bærekraftig industriell produksjon av materialer og produkter til et globalt marked. Med fornybar energi kan vi utnytte våre store karbonressurser til økt produksjon og eksport. Men Norge trenger en grønn industristrategi der partene i arbeidslivet, forskningsmiljøer, kraftleverandører, produsenter, innkjøpere og brukere mobiliseres for å etablere ny fastlandsindustri.

Det må være et mål å bygge opp ny grønn industri basert på Norges ressursgrunnlag. For å realisere et grønt industrieventyr ber vi om en nasjonal satsing med følgende elementer:

Det er nå på tide at vi får en nasjonal satsing som bidrar til at Innlandets ressurser kan benyttes for å få en raskere utvikling av en bærekraftig bioøkonomi med lønnsomme arbeidsplasser. Ved en større satsing vil det trolig også utvikles spennende synergier mellom grønne og blå næringer, som vil bidra til at mer av verdiskapingen samlet sett finner sted i Norge, og med redusert klimafotavtrykk. Det er et tydelig potensial i Innlandet ved en nasjonal satsing. Vi kan skape 25.000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen med 20 milliarder om vi sammen med nasjonale myndigheter tar de riktige grepene.

Samarbeid er nøkkelen, men det trengs også kraftfulle virkemidler i hele verdikjeden. Det trengs både pisk og gulrot for kommersialisering og oppskalering av nye produkter med basis i bioressursene. Vi trenger treffsikre støtteordninger som hjelper teknologibedriftene å ta mulighetene fra laben til ferdige produksjonsanlegg. Vi trenger rammebetingelser og regelverk som gjør at våre bedrifter velger å satse her hjemme og ikke i andre land fordi rammevilkårene er bedre.

Det må etableres støtteordninger som gir risikoavlastning til bedriftene i kommersialiserings- og industrialiseringsfasen, inkludert større bedrifter og datterselskaper. Enovas mandat bør justeres for å bidra til reduserte utslipp og økt produksjon basert på kjente teknologier ved å gjøre det økonomisk gjennomførbart å investere i eksisterende bedrifter.

Norge trenger en opptrappingsplan hvor andelen av offentlige byggeprosjekter som skal være klimapositive økes til 100 prosent innen 2040. Det må stilles nullutslippskrav for byggenes samlede livsløp. Offentlig sektor må bruke sin innkjøpsmakt til å stimulere grønn industriutvikling og grønne verdikjeder i Norge. Reguleringer må legge til rette for biobaserte verdikjeder, og bevilgningene til forskning og utvikling innen bioteknologi og trebyggeri må økes.

Grønn industri må få en sentral plass i Norges internasjonale strategi og eksportsatsing. Vi mener det må utarbeides en nasjonal, grønn industristrategi med bred forankring, og en viktig start er at de politiske partiene vedtar ambisiøse målsettinger for dette i sine partiprogrammer.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører (Ap)
Iver Erling Støen, leder, LO Innlandet
Jon Kristiansen, regiondirektør, NHO Innlandet