Gå til sidens hovedinnhold

Klima og miljø - våre valg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


FN la nylig fram en tankevekkende klimarapport. Allerede på 1980-tallet var diskusjonen i gang om at jordens temperatur øker. Samtidig som sur nedbør forårsaket «fiskedød» i flere fiskevann, og i enkelte fjorder var havbunnen mer eller mindre livløs som følge av industriforurensninger.

Det var/ er en klar indikasjon på at jordens befolkning forurenser mer enn hva naturen selv evner til å bryte ned, og uten at samfunnene i sterk nok grad har prioritert å gjenvinne/ lagre forurensende avfall. Om det oppstår større naturkatastrofer, er det heller ingen garanti for at måten vi oppbevarer sterkt forurenset avfall på er godt nok?

Grovt regnet regner man med at om lag ¾ av verdens produksjon av varer – produseres ved hjelp av kraft fra ikke-fornybar energi, og hvor kullkraft er den største kilden.

Noen mener at klimaendringene skyldes naturen selv, og noen mener at en stor andel av den er menneskeskapt. Begge deler er trolig rett. Det eneste vi vet, og som kan gjøre noe med, er å redusere de menneskeskapte klima- og miljøforurensningene.

I for stort omfang har samfunnet tillatt at søppel og forurensing enten har fått slippe ut i sjø og vann, eller har blitt gravd ned – med stor risiko for å forurense grunnvann, eller at det slippes opp i atmosfæren (brennes) – og senere faller ned og forurenser jordsmonnet og vann.

Veksten i verdensøkonomien viser at forurensingen bare øker og øker, uten at mottiltak kommer i tilsvarende tempo. Resultatet er at vi er vitne til økt fattigdom, økte forskjeller i befolkningen, forørkning, tørke, mer ekstremvær, flom, skogbranner og flere mennesker som er på flukt av slike grunner.

Arbeiderpartiet har i sine klimabudsjetter valgt en strategi med sterk vektlegging på å nå fastsatte klimamål, og arbeide for – så langt det er mulig – for nullutslippsløsninger. Og videre gjennom offentlig eierskap, forskning, og offentlige investeringer – å legge sterkere vekt på klima og naturhensyn. I tillegg vil Arbeiderpartiet øke støtten til de som er med på å gjennomføre det grønne skiftet, samt anvende skattesystemet som virkemiddel til økt vekst i klimavennlige næringer. Avfallsgjenvinning og gjenbruk vil være en del av denne satsingen.

Det ubestridte faktum er at alt det naturen gir oss – har en verdi – for alle. De verdiene må forvaltes på en slik måte at det tjener til naturens, samfunnets, menneskenes og artsmangfoldets utvikling og opprettholdelse.

En vellykket klima- og miljøpolitikk kan bare lykkes dersom alle gis muligheten til å være med, og ser en nytteverdi av et slikt fellesskap.

Det bør derfor ikke tillates «at naturens grønne verdier» byttes inn i «grønne penger», og skape økt ulikhet – som er forbeholdt noen få å profittere på. Våre etterkommere fortjener bedre enn det vi ser i dag.

Jørund Hassel, stortingskandidat for Arbeiderpartiet Oppland, Lillehammer