Et trygt, velfungerende og moderne busstilbud vil være det viktigste tilbudet i kollektivtransporten i Innlandet. Det skal tilrettelegges for å utfylle en moderne jernbane som håndterer både person- og godstrafikk.

Innlandet har blant landets laveste andel reisende med kollektivtransport. For å få flere til å reise kollektivt må fylkeskommunen tilrettelegge for et langt bedre kollektivtilbud i og mellom de største byene og tettstedene og langs stamveiene. For store deler av befolkningen vil samkjøring av kollektivtilbudet med Ruters tilbud i Viken være en viktig forenkling både i bruk av tilbudet, og det kan bidra til lavere takster.

Vi vil tilby lave studentpriser på all kollektiv transport i regi av Innlandet fylkeskommune. Dette er viktig for å få ungdommen til å kjøre kollektivt. Høyre vil selvfølgelig igangsette utbygging av Inter City på strekningen Hamar-Moelv, samt sikre videre utbygging mot Lillehammer innen 2034. Gjennom Hamar har Høyre i lang tid vært tydelige på at det er øst-alternativet som er aktuelt med stasjon ved Vikingskipet. Det er også klart at det trengs flere avganger på Dovrebanen for å møte behovet i markedet og gjøre det attraktivt for flest mulig å bytte ut bil med bane i det daglige.

For Vestoppland er det avgjørende viktig å få på plass timesavganger og tidlig avgang til Gjøvik på Gjøvikbanen. Gjøvikbanen er svært viktig for pendlere og det er å håpe at med de forbedringer som nå ligger i løypa vil banen bli viktigere for næringslivet enn den er i dag. Gjøvikbanen bør knyttes sammen med Dovrebanen, men det er åpenbart at dette må skje på sikt.

Det er klart at en utbedring av Kongsvingerbanen med krysningsspor og elektrifisering av Solør- og Rørosbanen er svært viktig både for befolkning og ikke minst næringslivet i den delen av Innlandet.

Det er behov for bedre samordning av rutetilbudet mellom tog, ekspressbuss og lokalbuss og at rutetilbud og billetter/takster samordnes med Viken og Oslo. Høyre vil også inkludere tog i innlandskortet.

Å få folk til å reise kollektivt i et fylke som Innlandet krever helhetlig planlegging og samarbeid på tvers av grenser og operatører.