I Innlandet utgjør offentlig sektor en større del av arbeidslivet, tjenesteytingen og verdiskapningen, enn det som er tilfelle i resten av landet. Det å etablere en innovasjonskultur i kommunene, er avgjørende for å møte de utfordringene som offentlig sektor står overfor. Kommunene må prioritere å sette av tid og rom til å bygge grunnleggende innovasjonskompetanse på både virksomhets- og tjenestenivå, slik at innovasjonsarbeidet blir en integrert del av arbeidshverdagen for ansatte og politikere.

Samarbeid mellom forskere og kommuner er en forutsetning for å få til gode og kunnskapsdrevne prosesser. Ifølge Forskningsrådet begynner en del av de større kommunene å bli gode på å samarbeide med forskere. For mindre kommuner er det fortsatt et stykke igjen.

I strategisk plan fram mot 2026 har Høgskolen i Innlandet (HINN) satt seg som mål å være en pådriver i samfunnsutviklingen, i tett samspill med både næringslivet og offentlig sektor. Høgskolens strategi fremhever at vi skal satse på innovasjon, tverrfaglighet og interaksjon med aktører regionalt og nasjonalt. «Befolkningen skal få tjenester med bedre kvalitet gjennom samarbeid om innovasjon i offentlig sektor», står det i HINNs strategi.

Høgskolen i Innlandet har ved en rekke anledninger understreket at skal vi lykkes i vår ambisjon om å bli et universitet, må vi samarbeide med vårt regionale omland. Spørsmålet er om denne avhengigheten er gjensidig? Har regionen, kommunene, behov for høgskolen?

I Innlandet jobber i overkant av 40.000 personer med tjenesteyting i kommunene (tall hentet fra Kunnskapsgrunnlag til Innlandsstrategien). Hvordan står det til med det forskningsbaserte utviklingsarbeidet her? Ifølge SSB er Innlandet den regionen i Norge med lavest FoU-utgifter, både i 2006 og i 2016. Dette bør inspirere oss til å gjøre en innsats sammen for å øke innovasjonskraften hos kommuner i Innlandet.

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) ved Høgskolen i Innlandet er etablert for å bidra til å styrke kommunenes innovasjonsevne. Vi baserer våre tilnærminger på forskningsbasert kunnskap. Det innebærer også at vi må sørge for å sammenstille resultater og erfaringer på tvers av prosjekter slik at de kan bidra til teoriutvikling og akkumulert kunnskap om innovasjonsprosesser. I motsetning til konsulentbransjen som kan gjennomføre prosjekter uten krav til etterprøvbarhet og kunnskapsdeling, er forskning i sitt vesen preget av åpenhet, kunnskapsakkumulering og kvalitetssikring gjennom publisering. På den måten vil offentlige penger som brukes til forskning i en kommune, komme andre kommuner til gode gjennom kunnskapsdeling. På samme måte vil forskningsbasert innovasjon i en kommune generere kunnskap som blir tilgjengelig for andre kommuner, og dermed kan kommunene i Innlandet skape større innovasjonskraft sammen enn de ellers vil gjøre hver for seg.

Vi skal aldri glemme det alvoret som ligger der som begrunnelse for at vi må satse mer på innovasjon: Det er en forutsetning for å løse de store samfunnsutfordringene med grønn omstilling, utenforskap, befolkningsnedgang og eldrebølge. Like viktig er det å få løftet fram hvor nyttig og givende det er å samarbeide på nye måter: Det gjør det mer attraktivt å arbeide i offentlig sektor, det gjør det mer meningsfullt å være folkevalgt politiker, og det gjør det mer interessant å være forsker!

Trude Hella Eide, leder, Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) Høgskolen i Innlandet