Gå til sidens hovedinnhold

Konkurranse og samarbeid i skogsamvirket

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viken Skog ble nevnt flere ganger både under generaldebatten og i styreleders tale under årsmøtet til Mjøsen Skog på Honne 24. april. Vi har også registrert at økt konkurranse fra Viken Skog er nevnt som argument i den pågående fusjonsprosessen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog. Med bakgrunn i dette ser vi behov for å dele noen synspunkter om skogsamvirket sett fra vårt ståsted.

Er til for andelseierne

Andelslagene, som til sammen utgjør skogsamvirket, er til for andelseierne. Andelslagene og de tidligere skogeierforeningene ble grunnlagt for å sikre bedre vilkår for skogeierne som sto samlet, og har i over hundre år arbeidet innenfor sine tradisjonelle områder. Vi ser nå at denne praksisen er i ferd med å forsvinne ved at det aktivt og passivt registreres andelseiere i andre andelslags områder. Vi mener at dette ikke er hensiktsmessig, og at det over tid vil senke konkurransekraften til skogeierandelslagene og gi økte administrative kostnader.

Viken Skog støtter aktivt Norges Skogeierforbund som skogsamvirkets felles talerør i nasjonale næringspolitiske saker. Gjennom Skogeierforbundet står 35.000 skogeiere fra alle andelslagene samlet, og det øker muligheten for politisk gjennomslagskraft og styrking av næringens omdømme. Viken Skog ønsker et tettere samarbeid i næringspolitiske saker og styrke Skogeierforbundets rolle ytterligere.

Kampen om tømmeret

Tømmeret er en ettertraktet ressurs som foredles videre til en rekke verdifulle produkter. Dette er positivt for skogeierne, og konkurranse om tømmeret er med på å sikre et nødvendig fokus på effektivitet og konkurransekraft i verdikjeden. Samtidig vil det ikke øke verdien for skogeier om de administrative kostnadene øker ved at mange konkurrerer om det samme virket.

Primært har Viken Skog fokus på tømmerkjøp innenfor egne historiske geografiske områder. Imidlertid definerer andelslaget Glommen Skog store deler av Viken Skogs tradisjonelle område som sitt primærområde i Østfold og Akershus. Vi kan ikke se at det i fusjonsdokumentet mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog er lagt opp til å endre denne praksisen. Vi oppfatter derfor at det fusjonerte selskapet vil videreføre aktiviteten i Viken Skogs område.

Jeg er selv eier og driver av skog i Hurdal kommune, og er andelseier i Viken Skog. Samtidig er min skog definert innenfor region «Havass» i Glommen Skog, og jeg mottar markedsføringsmateriell fra Glommen Skog i min postkasse med ujevne mellomrom. Dersom andelslagene skal ha framtidig aktivitet i hverandres tradisjonelle områder, er vi opptatt av at dette skal skje på like vilkår og på en ryddig måte overfor andelseierne. Samtidig må konkurransen ikke undergrave et samarbeidsklima om sakene vi bør stå sammen om, eller vesentlig øke samlede kostnader for kjøp av tømmer.

Det fusjonerte Glommen Mjøsen Skog ønsker ifølge fusjonsdokumentet å bli en nasjonal aktør gjennom Glommen Skog AS, som riktignok ikke skal operere i Glommen Mjøsen Skogs primærområder. Selskapet ekspanderer og har opprettet nye kontorer i Vikens Skog områder.  I tillegg ser vi at Glommen Skog AS ønsker videre ekspansjon blant annet som deltaker i selskapet Fjordtømmer AS som opererer på Vestlandet. Med mål om 35 % markedsandel for det fusjonerte selskapet, oppfatter vi det som helt klare ambisjoner om å øke aktiviteten utenfor dagens områder.

Viken Skog forholder seg til denne ambisjonen og vil være med i tømmerkampen. Sånn sett er ikke Viken Skog hverken bedre eller dårligere enn andre aktører. Vi vil imidlertid nevne at vårt datterselskap SB Skog, som vi eier sammen med AT Skog, også er en nasjonal aktør. SB Skog opererer riktignok også i Viken Skogs og AT Skogs tradisjonelle områder.

Skogbrukslederens rolle

Skogbrukslederne som er ansatt i andelslagene, er den viktigste kontakten for skogeier for god og langsiktig forvaltning av skogen, slik vi ser det. I fusjonsdokumentene er det gledelig å lese at rollen til skogbrukslederne skal styrkes.

Vi oppfatter samtidig at Glommen Skog AS sin forretningsmodell utenfor primærområdet i hovedsak er provisjonsbasert kjøp av tømmer. Dette vil etter vår mening undergrave rollen til skogbrukslederen. Det kan på kort sikt redusere kostnadene på enkeltdrifter, samtidig som det på lang sikt kan svekke den langsiktige forvaltningen og lønnsomheten for skogeier.

Inviterer til samarbeid

Som nevnt under Mjøsen Skogs årsmøte er «Biri-oppropet» fra 2015 bakteppet for fusjonsprosessen som pågår. Kjernen i dette oppropet var å styrke skogeiersamvirket for å komme i posisjon til å bygge ny norsk skogindustri. Viken Skog er aktive både når det gjelder å støtte opp om eksisterende norsk industri og å legge til rette for ny industri. Videreforedling av tømmeret i Norge gir økt verdiskaping og dermed også økt forståelse for og støtte til et aktivt skogbruk.

Bakgrunnen for «Biri-oppropet» kan ligge som et felles mål framover. Viken Skogs andelseiere er klare på at vi skal arbeide for god dialog innad i skogsamvirket. Uansett utfall av fusjonsprosessen, ønsker vi derfor et godt samarbeid videre.

Les også: Fusjonen som starter med å øke kostnadene – i ledelsen

Les også: Uriktig om fusjonsprosess mellom Mjøsen og Glommen

Les også: Trangt nåløye og mye på spill for Mjøsen Skog

Les også: Styrelederen i Mjøsen Skog spår en dyster framtid uten sammenslutning med Glommen