Søndag 14. august uttalte Høyre-leder Erna Solberg til NRK Innlandet at hun frykter for arbeidsplasser i distriktene – og etterspørselen etter norsk melk, om ikke meieriaktørene Synnøve Finden og Q-meieriene fortsatt blir tilgodesett med særtilskudd. Bekymringen for industriarbeidsplassene og norske melkebønders inntektsgrunnlag, deler vi med den tidligere statsministeren - men vi tror samtidig at Solberg ville hatt glede av å lytte til noen flere stemmer før hun trekker konklusjonen.

Både Synnøve Finden og Q-meieriene mottar i dag særtilskudd. Ordninger som gir disse aktørene lavere råvarekostnad enn TINE. Det ble i 2022 utbetalt om lag 200 millioner kroner i særtilskudd til disse aktørene, og de har mottatt nesten 2 milliarder i særtilskudd siden oppstart. Det gir TINE en konkurranseulempe. Det svekker den norske melka sin konkurransekraft. Og det setter TINE-ansattes arbeidsplasser i hele landet i fare - og gir lavere lønnsomhet hos TINEsmelkeprodusenter. Offentlige ordninger som er ment å sikre konkurranse på like vilkår i meierisektoren, skal tjene forbrukerne og bonden – ikke kapitalsterke eiere.

Derfor håper vi; industriansatte og tillitsvalgte i samvirket TINE – og Bondelaget i Innlandet, at Erna Solberg også er interessert i å lytte til oss, når vi frykter at dagens konkurransevridende særtilskudd til våre kapitalsterke konkurrenter, reduserer mulighetene for at vi også i framtiden skal ha melkeproduksjon og meierivirksomhet over hele Norge. En modell som ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (2021), skaper ringvirkninger i størrelsesorden 23 milliarder kroner og 26 000 arbeidsplasser utenfor TINE – over hele landet.

Vi tror på konkurranse på like vilkår. Det tror vi også Høyre er opptatt av. Så vi vil gjerne invitere Erna Solberg til ett av våre seks meierier i Innlandet – som i sum representerer 600 distriktsarbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger for fylket i størrelsesorden 2,7 milliarder kroner. Vi lover gjestfrihet, engasjement og åpen dialog. Og gode meieriprodukter produsert på melk fra lokale gårder og levende lokalsamfunn.

Knut Magne Tofte, meierisjef Tretten,
Oskar Aarnes, meierisjef Frya,
Sigrid Svanborg, meierisjef Dovre og Trysil,
Lars Tore Ramsberg, meierisjef Brumunddal,
Frode Aurmo, meierisjef Lom og Skjåk,
Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt
Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag