Innlandet politidistrikt må spare nærmere 50 millioner det kommende året, samtidig som vi har krav på å øke antall politiårsverk. Dette er svært krevende, men vi er her for å ivareta innbyggernes trygghet. Det er vår førsteprioritet.

Budsjettsituasjonen må løses uavhengig av vårt tydelige samfunnsoppdrag som handler om å bidra til et trygt samfunn for innbyggerne i Innlandet. Det er likevel ikke til å unngå at sparetiltakene vil kunne merkes. Vi samarbeider tett med de tillitsvalgte og vernetjenesten for å finne løsninger og har åpen dialog.

Det er politiske signaler om at offentlig sektor i Norge må klare seg med mindre midler fremover. Vi må derfor både effektivisere driften og senke ambisjonsnivået, og det jobbes nå med konkrete innsparingstiltak i hele organisasjonen. Vi håper innsparingene vil gi handlingsrom på sikt.

Politiet må prioritere enda tøffere enn vi gjør i dag. Politiet i Innlandet vil i 2020 prioritere kriminalitetstypene vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper samt arbeidslivskriminalitet. Mindre alvorlig kriminalitet vil dermed ikke bli prioritert like høyt. Det kan bli lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser. Samtidig må vi finne mer effektive måter å jobbe på for å forebygge, avverge, avdekke og etterforske kriminalitet med mindre ressurser. Vi må bli en bærekraftig virksomhet, altså en virksomhet som står til den økonomiske rammen vi har til disposisjon.

Hovedårsaken til at vi må kutte ned på kostnadene er at våre kostnader er høyere enn det vi har av midler til. Politireformen koster, og vi har fått økt ramme, samtidig som vi har fått flere krav til blant annet bemanningsøkning som koster. Inn i 2019 hadde vi med oss et overskudd fra 2018 på 17 millioner kroner. I tillegg fikk politidistriktet 8 millioner kroner fra revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi kan nok si at vi har hatt et for høyt aktivitetsnivå, og vi har brukt penger fra tildelingene i revidert nasjonalbudsjett på faste kostnader. Nesten åtti prosent av budsjettet vårt går til lønn til de ansatte. Vi har flere ansatte, men antallet ledere er lavere enn ved de tre tidligere politidistriktene. Vi har også økte husleiekostnader flere steder på grunn av ombygginger og tilpasninger til nye krav for utstedelse av pass og sikkerhetskrav generelt. For 2020 er økningen på husleie på cirka 5 millioner kroner.

Flere av politidistriktene i Norge står i samme situasjon som oss i Innlandet. Budsjettene våre har økt de siste årene, men samtidig opplever vi at ambisjonene i reformen ikke står i forhold til rammen vi har fått tildelt, og at på sett og vis er reformen underfinansiert.

Dette gjør at budsjettet for 2020 er stramt.

Forebygging av kriminalitet er politiets primærstrategi. Vi fortsetter med det forebyggende arbeidet og vi forebygger i tett samarbeid med andre aktører i samfunnet. For eksempel innen arbeidslivskriminalitet og radikalisering har vi svært godt samarbeid med blant annet næringsliv og kommuner. Vi skal styrke samarbeidet med våre samarbeidspartnere i tiden framover.

Innføringen av nye pass og nasjonalt ID-kort mot slutten av året er også noe politiet må prioritere i tillegg til å videreutvikle reformen med blant annet kunnskapsbasert politiarbeid.

Vi skal nå se på innsparingstiltak sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten slik at vi ender opp med et budsjett i balanse. Vi skal uansett levere så gode polititjenester som mulig ut i fra den tildelte rammen, og vi skal være der hvor vi løser dagens utfordringer.

La det ikke være noen tvil: Politiet i Innlandet er her for å ivareta innbyggernes trygghet og vi skal fortsatt komme raskt ved akutt behov for hjelp, vi skal løse alvorlig kriminalitet og jobbe forebyggende i alle ledd.

Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt