Et enstemmig eldreråd i Lillehammer går til felts mot ordfører Ingunn Trosholmen og kommunedirektør Tord Buer Olsen. Rådet mener seg ignorert og overkjørt og anbefaler nullstilling for rådets funksjon etter valget.
Det skjer mens administrasjonen planlegger en satsing for kommunens eldre i neste års budsjett: Etablering av en brakkerigg – eller «moduler» som det heter på fagspråket. Den første etableringen skjer allerede før jul.

Mandag 21. august samlet Eldrerådets leder, Tor-Even Heltorp, utvalget til enstemmige vedtak. Det inkluderte også støtte fra kommunestyrets representant, Jytte Sonne (KrF).
Sakskartet for dette møtet var og er en omfattende dokumentasjon for hvordan eldrerådet i sak etter sak opplever at rådet ikke blir tatt på alvor. Alle dokumenter ligger tilgjengelige på kommunens nettside.

Heltorp ble etter valget i 2019 valgt som Eldrerådets leder. Et bredt samfunnsengasjement inkluderte også tidligere lederskap i Lillehammer Arbeiderparti. Men i den avsluttende fireårsperioden har det blitt stadig dårligere samarbeidsklima mellom rådet og kommunens ledelse.
Dokumentasjonen viser hvordan rådet strever med å få aksept fra kommunedirektør Tord Buer Olsen. Samtidig vises det til eksempler for hvordan ordfører Ingunn Trosholmen har måttet beklage manglende involvering av Eldrerådet.

Følgelig ble de vanskelige samarbeidsforholdene en dominerende sak på rådets møte mandag. Situasjonen omtales som så vanskelig for rådet at det enstemmig anbefaler å avvikle reglementet som ble vedtatt for denne valgperioden.
Rådet har bedt om å få komme i kommunestyrets møte 31. august for å gi en redegjørelse. I skrivende stund er det uvisst om dette blir noe av.

Eldrerådet har ønsket å få uttale seg i saker der Trosholmen og Olsen mener det ikke foreligger konkret grunnlag. Balansegangen i dette kan bli mer krevende.
Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet i fjor et vedtak i Drammen kommunestyret etter at representanter ba om lovlighetskontroll. Manglende involvering av Eldrerådet var en del av begrunnelsen.

Ordningen med Eldreombud ble avviklet i Norge 1. juli i år. Før dette forsikret helseminister Ingvild Kjerkol at eldrerådene både på fylkes- og kommunenivå skulle tillegges flere oppgaver og større innflytelse. Noen konkretisering av dette har ikke funnet sted.
Men med dette bakteppet er det at Heltorp og et samlet Eldreråd i Lillehammer har ment og mener at utviklingen går i gal retning i Lillehammer. Og at dette har vært utviklingen gjennom hele valgperioden.

Utfordringene for eldres situasjon i Lillehammer håndteres som brannslukking, kommenterte Heltorp i desember i fjor. Han har i skrift og tale etterlyst dialog og informasjon om rådets rolle, funksjon og utvikling.
I rådets dokumentasjon omtales kontakten med varaordfører Terje Rønning som god og vitaliserende. Og rådets politiske medlem Jytte Sonne – en del av Trosholmens styringsgrunnlag – er også nå med på rådets kritikk for manglende involvering.
Det er ikke bare Eldrerådet som har uttrykt bekymring for eldres situasjon i Lillehammer. Professor Rolf Rønning har lagt fram dokumentasjon for hvordan det er ugjort arbeid for eldre i kommunen.

GD skrev på forsommeren om at det kan bli etablert «moduler» for å innkvartere eldre i Lillehammer. Nå kommer de. I løpet av få dager blir det klart hvem som får levere den første brakkeriggen på minst 20 plasser. Den plasseres i bakkant av Helsehuset – på en parkeringsplass, bekrefter kommunalsjef Bernt Tennstrand.
Slikt kan det bli mer av. Avhengig av behov og videre utbygging ved Helsehuset.

Etter valget skal et nytt eldreråd på plass i Lillehammer. Det er overraskende at eldres situasjon i Lillehammer ikke står sterkere på dagsorden. Nye og store satsinger vil måtte komme.
Det blir god grunn til å følge med i etableringen av nytt eldreråd. Da kan Ingunn Trosholmen (Ap) være ute av ordførerkontoret og erstattet av Anne Lise Fredlund (SV) eller Hans Olav Sundfør (H).