Ifølge Bane NOR blir det daglig rapportert inn nestenulykker på jernbanen i Norge. Det er på de i underkant av 3500 planovergangene at ulykkesrisikoen er størst. Et flertall av kryssingene mangler sikring, eller de er sikret bare med manuell grind.

Den tragiske ulykken i Danmark for få dager siden, der en norsk far og hans sønn omkom etter sammenstøt med et tog på en planovergang, har gitt norske planoverganger fornyet oppmerksomhet. Bane NOR har til enhver tid et arbeid i gang for å redusere de farlige punktene langs jernbanen. I år brukes det 120 millioner kroner på fjerning og sikring av overganger på toglinjer.

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) sier til NRK at «når så mange av ulykkene på jernbanen er knyttet til usikrede planoverganger, er det åpenbart at noe må skje.» Det gjør det da også. Og planene om mer ligger der. Tempo og framdrift reguleres av bevilgninger, og bevilgninger er gjenstand for politisk prioritering.

Det er i praksis ikke mulig å gjøre kryssing av skinnegangen risikofritt

Arbeid med sikring og stenging går i riktig retning, men det går smått. Den som vil økt tempoet, må ta penger fra andre viktige jernbaneformål. Det gjelder også opposisjonen, hvis ikke dette som så mye annet skal finansieres ved å reversere vedtatte skattelettelser.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har pekt på rundt 250 usikrede planoverganger som må sikres. Andre, private overganger brukes så lite at de med fordel kan stenges.

Det er langt fram til det mål havarikommisjonen har satt, og heller dette gjør kryssing av jernbanen risikofritt. Det er i praksis ikke mulig å gjøre kryssing av skinnegangen risikofritt. Det vil derfor alltid ligge et ansvar på den som må foreta kryssingen.