Utsetter å slå sammen Maihaugen og kunstmuseet

UTSETTER Å SLÅ SEG SAMMEN: Fremst: Kunsfaglig leder i Lillehammer Kunstmuseum (Cecilie Skeide), styreleder i Lillehammer Museum (Børre Rognlien), styremedlem i Lillehammer Museum (Amela Koluder).
Bak: Konstituert daglig leder i Lillehammer Kunstmusem (Christen Ness) og adm. direktør i Lillehammer Museum (Jostein Skurdal).

UTSETTER Å SLÅ SEG SAMMEN: Fremst: Kunsfaglig leder i Lillehammer Kunstmuseum (Cecilie Skeide), styreleder i Lillehammer Museum (Børre Rognlien), styremedlem i Lillehammer Museum (Amela Koluder). Bak: Konstituert daglig leder i Lillehammer Kunstmusem (Christen Ness) og adm. direktør i Lillehammer Museum (Jostein Skurdal). Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Styrene i Lillehammer Kunstmuseum og Stiftelsen Lillehammer Museum (Maihaugen m.fl.) har sammen med ordføreren i Lillehammer og fylkesordføreren i Oppland bestemt seg for å legge sammenslåingen av de to store museene på vent.

DEL

LILLEHAMMER: Grunnen er at de i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, ikke får tilskuddet de hevder som trengs for å gjennomføre den såkalte "konsolideringen", som sammenslåingen kalles.

I et brev til Kulturdepartementet setter de hardt mot hardt. Brevet er signert Randi Mølmen (styreleder i kunstmuseet), Børre Rognlien (styreleder i Lillehammer museum), ordfører Espen Granberg Johnsen og fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

I brevet skriver de følgende:

"Kulturdepartementet sendte 21. november 2016 brev til Lillehammer Kunstmuseum og Stiftelsen Lillehammer museum hvor det sto: - Kulturdepartementet ber de to museene innlede samtaler om tettere samarbeid med sikte på konsolidering av de to institusjonene. Prosessen bør ta sikte på en framdriftsplan som kan muliggjøre gjennomføring i statsbudsjettet for 2018. Departementet vil medvirke til prosessen ved å stille til disposisjon et engangstilskudd på 2 mill. kroner fra midler departementet har til rådighet, for å avhjelpe de merbehov som prosessen vil skape i 2017. Midlene vil bli utbetalt på grunnlag av omforent anmodning fra de to museene.

"Løftebrudd"

Lillehammer Kunstmuseum og Stiftelsen Lillehammer museum sendte felles søknad om midler for 2018 i februar 2017. Formålet med konsolideringen var å styrke de to museene. I søknaden ble det redegjort for nødvendig økning i driftstilskuddet for at et konsolidert museum skulle lykkes faglig og administrativt.

I mai ble det signalisert fra Kulturdepartementet at et vedtak om konsolidering i løpet av juni ville være gunstig for arbeidet med statsbudsjettet for 2018. Styrene framskyndet framdriftsplanen og vedtok konsolidering fra 1.1.2018 i styremøtene 12. juni. Vedtaket ble gjort med en forutsetning om økt driftstilskudd fra 2018. Dette ble av styrene vurdert som nødvendig for at konsolideringen skulle styrke museene slik formålet var".

I brevet viser de til det som står på side 75 i proposisjonen (altså statsbudsjettet for 2018) der står følgende:

- Ved årtusenskiftet var det om lag 350 museer som direkte eller indirekte mottok støtte fra Kulturdepartementet. Siden den gang har det blitt gjennomført en konsolideringsprosess, kjent som museumsreformen, som ble iverksatt i 2001. Det nasjonale museumsnettverket er resultatet av denne reformen. Målene med reformen har vært å profesjonalisere driften og styrke fagmiljøene ved de museene som mottar fast, årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet. Dette bidrar til å løfte kvaliteten på museenes arbeid og derved også tilbudet til allmennheten. Museenes innsats med konsolideringer og interne omorganiseringer pågår fremdeles. I enkelte deler av landet er det ønskelig å få iverksatt ytterligere konsolideringer for å oppnå mer bærekraftige institusjoner. Det pågår viktige prosesser i flere fylker, og fra statlig hold føres det en løpende dialog med involverte parter for å sikre framdrift og vurdere mulige løsninger.

- Kommer i 2019 i stedet?

I og med at økningen ikke er gitt, mener styrelederne, ordfører og fylkesordfører at forutsetningen for konsolidering ikke er oppfylt. Samtidig refererer de til samtaler de har hatt med Kulturdepartementet der sistnevnte skal ha gitt signaler om dekning av ekstra engangskostnader til konsolideringen og økt driftstilskudd, vil bli vurdert for budsjettåret 2019.

- Denne uavklarte økonomiske situasjonen er vurdert av styret ved Lillehammer Kunstmuseum, museets stiftere Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune, og i styret for Stiftelsen Lillehammer museum. Konklusjonen er at det ikke er mulig å gjennomføre konsolideringen uten at det årlige driftstilskuddet øker i tråd med søknaden for 2018. Konsolideringen utsettes derfor til de økonomiske rammene er avklart".

Artikkeltags