Firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t gjennom Lågendeltaet naturreservat er bra for fuglelivet, skal vi tro innbygger Helge Gjerde, ordfører Ingunn Trosholmen, ornitolog Jon Opheim og biolog Morten Kraabøl. Alle har de trukket denne konklusjonen i sine respektive innlegg publisert i GD i løpet av januar.

Vi mener fuglene har fått vel mye oppmerksomhet i denne saken. Vernet handler også om elvedeltaet som naturtype. Dette har forsvunnet i det uforholdsmessig store fokuset på telling av fugl.

Opheim og Kraabøl redegjør 14. januar for en kartlegging av fuglearter i Lågendeltaet gjennomført av ornitolog Opheim. Denne brukes som grunnlag for ovennevnte konklusjon. Konklusjonen er diskutabel, men den slukes naturligvis rått av forkjemperne for ny firefelts E6. Det er uheldig. Opheim har gjort et grundig arbeid, og vi har tillit til hans registreringer, men vi reagerer på hvordan dataene blir brukt for å lage en sannhet om hvilke veiløsninger som er best for fuglen. Det er oss bekjent ikke gjennomført noen studie om konsekvenser for fuglelivet ved ulike løsninger.

Vi vil ellers gjerne nyansere Opheims og Kraabøls framstilling av tallene i Opheims artsliste datert 01.11.2022. Antall arter registrert i 2022 er 229, hvorav 71 er rødlistet. Opheim deler Lågendeltaet inn i 10 soner fra Øyresvika i sør til Øyers grense i nord, hvor det er fuglearter registrert i alle soner og flest fuglearter registrert i sør. Samme fugleart kan oppholde seg i flere soner. Ny firefelts bru vil medføre lyd- og lysforurensning. Fugler i sone 3 (66 fuglearter) med Trossetvollen og Tjuvholmen, som ikke ligger langt sør for planlagt bru over Våløya, vil etter vår vurdering bli negativt berørt av trafikken over Lågen hele døgnet. Det er også åpenbart at fuglelivet i sone 4 (20+ fuglearter), som ligger rett nord og sør for Våløya, i stor grad blir berørt. Fugler i sone 5 (50 fuglearter) ved Svartevja, i rett luftlinje nord for Våløya, kan også bli negativt berørt.

Opheim og Kraabøl skriver i sitt innlegg at 1–3 % av deltaets vannfugler normalt har tilhold i området rundt Våløya, fordelt på svært få arter. I området nær Våløya er mer enn 20 fuglearter registrert (sone 4). Dette er ca. 10 % av registrerte fugleartene i deltaet. Vi mener derfor tallene Opheim og Kraabøl opererer med må være misvisende. Vi regner med at det er registrert flere individer per art. Oppsummert framstår det for oss som et stort antall arter og individer som vil bli negativt berørt av ny bru. I tillegg må vi ikke glemme at høyspentledningen også utgjør en barriere. Det er trolig mange år til denne blir lagt om. Vi har også vanskelig for å forstå at en ornitolog og en biolog ikke er mer opptatt av føre var-prinsippet.

Våtmarksområdet som helhet har fått lite omtale. Lågendeltaet ble vernet for å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv. Vi vil nevne en betydelig rådyrbestand på begge sider av Lågen ved Våløya, elg som trekker fra vestsida til furuskogen i Hovemoen på vinterstid og en stor beverstamme fra Tråsethstranda til Svartevja, samt insekter og amfibier.

To trafikkerte veier gjennom verneområdet er verre enn én. Belastningen er stor nok som den er, og trafikken vil ikke bli borte fra nåværende E6 om det bygges ny vei. Derfor vil vi nok en gang gjenta at vi mener den beste løsningen er en nedskalert E6 i eksisterende trasé, der nye og framtidsretta løsninger for skjerming av folk og natur må være en selvfølge.

Terje Onshus, leder, Naturvernforbundet i Lillehammer