I planene for ny E6 og motorveibru gjennom Lågendeltaet, forsøker Nye Veier, Frp, Høyre og Ap å legge premisser som for lengst burde vært kastet på historiens skraphaug – premisser der respekten for naturens egenverdi og klimaperspektivet er fraværende.

Det internasjonale energibyrået – IEA, som av myndigheter og fagfolk i store deler av verden nyter stor respekt og er ansett som en viktig premissleverandør for energipolitikk, anbefaler i en ny rapport at vi inntar en helt annen holdning. IEA påpeker viktigheten av å få ned fartsgrensene på motorveiene over hele verden – til, helst 90 km/t og i alle fall under 100 km/t. Dette må gjøres å få ned det totale energiforbruket og redusere utslipp av klimagasser og annen luft og miljøforurensning. Konklusjonen er klar: forslaget om E6 med 110 km/t er i strid med IEAs anbefalinger og bør straks skrinlegges! Norge har, i et framtidsrettet perspektiv, intet reelt behov for nye motorveier. Det vi trenger er å vedlikeholde, utbedre og oppgradere sikkerheten på det veinettet vi allerede har og satse stort på jernbane, med dertil lave priser for gods og persontransport.

Det kapitalistiske systemet forutsetter evig økonomisk vekst, noe som for lengst er fastslått som uforenlig med en bærekraftig utvikling. I dette systemet er folk flest, natur og miljø de store taperne. Et grotesk eksempel er vindkraftutbyggingen som foregår over store deler av Vestlandet. Lokalbefolkninger, lokalsamfunn og naturen – landskap og fuglelivet – overkjøres og legges i grus for at store internasjonale selskaper skal kunne ta ut profitt. Jeg er enig med Rødt som sier nei til all vindkraftutbygging på land! Rødt har en god plan for andre og bedre måter å håndtere energiutfordringene på, bl.a. effektivisering av eksisterende kraftanlegg, jordkabler for mindre energisvinn og generell energiøkonomisering. Rødt har en politisk samfunnsanalyse som grunnlag for sin konklusjon: «Markedet kan ikke redde klimaet og naturmangfoldet – vi trenger en grønn sosialisme». Vi må begynne å undersøke hvilke konsekvenser handlingene våre får før de vedtas og sette hensynet til økologi foran forbruksvekst. At Nye Veier og flertallet i Lillehammer kommunestyre velger ikke å forholde seg verken til IEAs anbefalinger, Norges lover eller framtidsrettet omlegging til klima og naturvennlige løsninger, gjør at en rettssak blir neste steg for å redde naturreservatet. Lågendeltaets venner trenger støtte! Lågendeltaet har lovens strengeste vern – med rette. Vi må respektere dette vernet for all tid.

Egil Martin Kurdøl, Lillehammer