Gå til sidens hovedinnhold

Lågendeltaet viser at det er vanskelig å etterleve bærekraftmål

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Den siste rapporten om den økende trussel mot naturmiljøet (Global Biodiversity Outlook 5) er nedslående lesning. Mye av dette viste vi fra tidligere FN-rapporter, og da særlig den siste klimarapporten. Det nye her er at til tross for alle vitenskapelig rapporter om redusert mangfold i naturen, økende menneskelig fotavtrykk (f.eks. avskogingen i Amazonas – og her hjemme, stadig flere dyre- og plantearter på rødlistene), inneholder rapporten en oppsummering av hva som har vært gjort de senere år. Det siktes her til FN-avtalen fra 2010 der de fleste medlemsland forpliktet seg til å bidra til en systematisk innsats for å ta vare på og utvikle et bærekraftig naturmiljø (Aichi Biodiversity Targets).

I årene som fulgte har vi fått stadig hyppigere dystre rapporter om hvor vanskelig det kan være å etterleve disse målsettingene i praksis. Her finnes det nok av lokal eksempler som nedbygging av fjellområder, E6 utbygging i Lågendeltaet, et økende forsøplingsproblem og mye mer. Men vi ser også en økende bevisstgjøring om verdien av å ta vare på naturgodene. De fleste av oss er i dag langt mer opplyst om de farene et redusert naturmangfold innebærer enn i de første store naturkampene i Norge på 60 og 70-tallet (Mardøla og Altaaksjonen). Hva viser GBO at verdenssamfunnet tross alt har oppnådd? Noen slående eksempler:

  • Avskogingsraten har globalt falt med 1/3 sammenlignet med forrige tiårs periode
  • Der nasjoner har blitt enige om en forvaltning av fiskestammene, har disse som resultat ikke blitt ytterligere forringet eller er i økning (eks. Barentshavet).
  • Det er en klar økning i områder som beskyttes mot naturinngrep (f.eks. urskog)
  • Antall truede dyre- og plantearter er nedadgående, på noen områder har rødlistede arter blitt tatt ut som truende der systematisk arbeid for konservering gir målbare resultater.

Disse eksemplene viser at internasjonale avtaler har betydning og at vi kan se framgang på noen områder selv om helhetsbildet fortsatt er temmelig dystert. Det er viktig å få fram at samarbeid nytter og vi må fortsette et systematisk arbeid for å ta vare på naturens mangfold, og det gjelder lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ikke minst er det viktig at kunnskapen om hva som er oppnådd og hva som må til for å komme videre, blir allemannseie. Her har alle medieorganisasjoner en viktig formidlerrolle. Det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende og følelsesmessig ladet å skrive om det møysommelige arbeidet som pågår kontinuerlig for å ta vare på naturverdiene, men det er en slik innsikt og kunnskap som gir grunnlag for veloverveide beslutninger. Til slutt bør det også nevnes at skolen er en viktig arena for kunnskapsformidling om forholdet mellom menneske og natur der de nye læreplanene viser vei. Ungdommens engasjement i klimakampen tyder på at budskapet er nådd fram.

Lars Monsen, Lillehammer