Gå til sidens hovedinnhold

Lågendeltaets naboer takker og utfordrer naturreservatets nye venner

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som har vært Lågendeltaets naboer og «nærmeste venner» siden opprettelsen av reservatet i 1990 vil takke for den siste tidens engasjement for å bevare dette viktige natur og nærområde i Lillehammer. Artsmangfold og uberørt natur er under skremmende stort press på hele kloden, og trenger virkelig sterke stemmer til å tale sin sak.

Vår sorg og undring er imidlertid at Lågendeltaets venner og støttespillere kun har fokus på den nordre del av reservatet, istedenfor å se hele reservatet under ett. Svært mange av Lågendeltaets debattanter ser ut til å tro at de kjemper for å hindre bru over naturreservatet. Realiteten er at dette er en (om) kamp om hvor i naturreservatet ny E6 skal krysse:

1. Enten ny bru i ca. 1000 meters lengde som skal krysse reservatet ved siden av dagens E6-bru (men må bygges ca. 2 meter høyere pga. krav til flomvern)
2. Eller ny bru i ca. 500 meters lengde som skal krysse reservatet ved Hovemoen.

Begge bruene vil krysse reservatet der både truede og ikke -truede fuglearter har trekkruter, matfat og hekkeplasser.

Dersom Lågendeltaets (nye) venner skulle vinne fram med at vei ikke kan bygges i naturreservatet, så faller begge bru-krysningene, og vi står igjen med det tredje alternativet: At E6- utbyggingen stopper ved Moelv og at veien og nåværende bru over reservatet blir som den er til helt ny trase ev. blir funnet og utredet.

Diskusjonen nå, som egentlig ble avsluttet for 2 år siden, dreier seg altså kun om ny E6-bru skal gå over søndre eller nordre del av naturreservatet. Begge de nye bruene vil ha 4 kjørefelt (ev. 3 ved lavere fartsgrense), men nåværende bru kan ikke brukes som del av nybygd vei med mindre den heves ca. 2 meter for å tilfredsstille dagens krav til flombeskyttelse. Det kan heller ikke bygges støylokk over nåværende bru, da den ikke er dimensjonert for slike vindutsatte påbygg.

Støyen vil bli den samme, avrenning av dekk- og asfaltstøv ut i naturreservatet vil fortsette som før langs dagens 5,7 km av reservatet, og lys- skygge/ bevegelser fra biler vil fortsette å skremme bort fisk som tar sjansen på å svømme under brua. Vi som bor tett inntil reservatet skulle gjerne sluppet både nåværende bru og de to nye alternativene. Der kunne vi sikkert funnet en enighet med Lågendeltaets venner.

Med vårt beboerperspektiv synes vi det er opplagt at alternativ vest er best, men har også forståelse for øst-argumentene til Lågendeltaets venner og støttespillere. I den debatten som nå har pågått, har det imidlertid ikke kommet fram et eneste nytt argument (verken fra Lågendeltaets venner eller fra oss beboere) som ikke var godt kjent den dagen avgjørelsen om alternativ vest ble tatt. Ja, dere har rett, det var mange som var imot også den gang, men i sum ble det altså alternativ vest som kom best ut. Vi (og ulike naturvernorganisasjoner / etater) var i 2017 og 2018 en av over 100 høringsinstanser (offentlige etater, Interesseorganisasjoner, partier, næringslivsorganisasjoner, næringsdrivende, NVE, Hamar Bispedømmeråd ++). Alle innspill ble til slutt vektet og veid før alternativ IIC2B ble vedtatt. I en slik prosess får ingen det helt som de vil, men det var en lang og grundig demokratisk prosess, og på bakgrunn av denne ble trasévalget besluttet i 2018.

La oss derfor avslutte debatten om øst eller vest-alternativet og heller bruke tiden fremover til å finne best mulige løsninger på både vedtatt bru ved Hovemoen og på den delen av E6 som nå blir omgjort til lokalvei.

Nye veier har bedt om innspill om detaljer i denne sluttfasen og vi velforeninger og grendeutvalg vil nå konsentrere oss om følgende:

Ny bru ved Hovemoen: Dette er et svært viktig natur- og rekreasjonsområde for oss alle. Vi vil i vårt høringsinnspill kreve at bruen støyskjermes på en langt bedre måte enn dagens bru. Vi vil jobbe hardt for at beboere ved dette krysningspunktet skal slippe det døgnkontinuerlige levenet som vi har måttet leve med de siste 32 år. Vi vil primært jobbe for full overbygging, en slags fortsettelse av tunnelen som kommer ut ved Traaseth. Et slikt overbygg vil også hindre lys / skyggeforstyrrelser i deltaet ,gjøre snømåking ut i deltaet unødvendig. Vi vil også kreve at strømkablene legges i kanaler i brulegemet, slik at rovfugler og andre nattfugler ikke skader seg i kollisjon med disse kablene.

Nå som E6 blir lagt i tunnel allerede ved Øyresvika, vil dagens E6 bli omgjort til lokalvei med lav fartsgrense og betydelig mindre trafikk. Tungtransport vil stort sett være varetransport på dagtid. Hele Lillehammer kan derfor snart vende nesa (og ørene) mot vannet igjen og det er viktig å stille krav til hvordan strandsonen og rekreasjonsområdene nå kan tilpasses en hverdag uten konstant larmende støy. Fugletittetårnet på Mosodden kan kanskje i tillegg bli et fuglelyttetårn?

Vi går gjerne sammen med Lågendeltaets venner om en felles/samordnet høringsuttalelse om både krav til ny bru og tilrettelegging rundt ny lokalvei.

Stian Berge, Asle Birkeland og Helge Gjerde,
Busmoen vel, Vingar Grendeutvalg