Statskog har fått nei til sitt forslag til nye utbyggingsområder for hytter på Værskei i Gausdal. Politikere som i utgangspunktet var positive til planene, kom, så og endret oppfatning. Da kommunestyret vedtok ny kommuneplan sist uke, var det stor enighet om at her er beite- og kulturlandskap viktigst. Det betyr i praksis at alt blir som det er i minst 10 år, til kommuneplanen igjen skal rulleres.

Vedtaket er viktig. Seterdrifta trues fra flere kanter. Det er sterkere krefter enn hyttebygging som er viktigste forklaring på at seterdrifta har vært under kontinuerlig avvikling gjennom mange tiår. Desto viktigere er det at det ikke gjøres lokale vedtak som forringer mulighetene for matprodusenter som fortsatt benytter beiteressursene i lokale fjellområder i matproduksjonen.

Det tradisjonelle seterbruket står i fare for å dø ut. I vår egen region er antallet setre i drift mer enn halvert i løpet av 15 år, og alle pilene peker fortsatt i feil retning. I Gausdal Vestfjell er det bare ti aktive setrer igjen. Det betyr dårligere ressursutnyttelse, og det betyr at et landskap formet av den samme ressursutnyttelsen vil gro igjen.

Planene om nye hyttefelt på Værskei provoserte budeia Hilde Marthe Aarnes. Engasjementet til budeia smittet mange, og mobiliseringen for seterdrift og kulturlandskap har vært stor. Lokalpolitikere erkjenner at de ikke var godt nok kjent med hvilke verdier som står på spill. Slike erkjennelser er viktige foran andre viktige planprosesser i Gausdal, der de i neste runde skal legge rammene for framtidig utvikling på Skei.

Forslagsstiller Statskog lever godt med å bli avvist. Baksiden av medaljen er at det lokale fjellstyret mister en inntektsmulighet.