For Senterpartiet er det viktig at det finnes levende grender i Lillehammer, og de tilbudene som finnes der har stor betydning for om folk blir boende eller at noen har lyst til å flytte til området. Vi vil derfor jobbe for å bevare Saksheim og Buvollen barnehage. Kostnadene ved opprettholdelse av disse tilbudene er høyere enn snittet for barnehagene i Lillehammer, men isolert sett ikke spesielt høye.

Den offentlige kompensasjonen for de private barnehagene reguleres etter snittet av alle barnehageplassene i kommunen. Denne modellen gjør at et kommunalt tilbud som koster mer enn snittet, f eks en liten grendebarnehage, blir unødvendig dyrt. Senterpartiet vil jobbe for å unnta de minste barnehagene fra denne felles beregningen.

I dag går 42 prosent av barna i kommunale barnehager, og 58 % går i private barnehager. Det har vært et politisk ønske fra enkelte partier om å redusere andelen private barnehager. Jeg ser nå at de samme partiene akkurat nå inn mot valgkampen ønsker det private tilbudet videre. Senterpartiet ønsker forutsigbare rammebetingelser for de private barnehagene.

Det er full barnehagedekning i Lillehammer kommune. Det er imidlertid en del ledige plasser, og en del barnehager kan enkelt utvide. Før det bygges nytt, bør mulighetene undersøkes. Noe reising må en også kunne forvente for å fylle gode ledige plasser.

I den videre utviklingen av barnehagestrukturen i Lillehammer vil det måtte skje endringer. Det er ikke alle av dagens barnehager som tilfredsstiller areal, kapasitet og egnethet. Barnehagestrukturen skal være av høy kvalitet og pedagogisk forsvarlig, ha riktig kapasitet og være kostnadseffektiv og det gjennomgås nå. I diskusjonen om hvilke løsninger som kan være aktuelle, bør både private og offentlige løsninger vurderes.

I sentrumsområdet finnes et større utvalg av barnehager og transportavstandene er små.

Valgmulighetene er derfor også større til effektivisering og strukturendring. En del eksisterende plasser vil etter hvert utgå, f eks sykehusbarnehagen. Det kan være behov for nye plasser for å opprettholde en tilstrekkelig dekning.

Senterpartiet i regjering har innført fri barnehageplass og SFO plass fra tredje barn for alle. I tillegg er innført lavere priser på barnehage og SFO for alle. Dette hjelper de familiene som har mange barn og som har større utgifter til å klare disse. Dette er begynnelsen på en videre satsing på å tilrettelegge for flere barn.

Senterpartiet vil ha økt fleksibilitet på når en kan få barnehageplass ved flytting/tilflytting. Behovene endres dynamisk og da må også tilbudet møte dette. Vi vil ha en barnehagepolitikk som er fleksibel og tilpasset ulike behov.

Vi har stor tillit til den gode jobben som gjøres hver dag i barnehagene i Lillehammer. Trygge voksne med god kompetanse og forståelse for barnas behov er avgjørende for å oppnå en kvalitetsbarnehage der barna trives.