GD skriver 30. juli om at det koker i hyttefjellet. Det er nok dessverre ikke uventet. Store verdier står ofte på spill for både hyttefolk, grunneiere, innbyggere, næringsdrivende og kommune, og ikke bare materielle, men også for mange ideelle. Et faktum er likevel hevet over enhver tvil, hyttemarkedet og fritidsgjestene bidrar til stor lokal og regional verdiskaping hos oss.

Som selve navet i et av landets største fritidsgjestområder mener jeg og Høyre at Lillehammer bør gå foran for å i større grad skape forutsigbare rammer og påvirkningsmuligheter for hytteeierne. Ikke bare i kraft av sitt eierskap til hyttene, men også den humankapitalen som hyttefolket utgjør bør kunne nyttiggjøres i større grad. Inviter folk i større grad inn i utviklingen av et område som de er glade i.

Det faktum at vi ikke har en nasjonal hyttepolitikk å forholde oss til bør ikke være en unnskyldning for å ikke handle lokalt eller regionalt. Å overlate alle forhold til rettssystemet er også en uheldig og lite bærekraftig løsning. Enkelte har i sommer i nasjonale medier tatt til orde for at hytteeiere bør kunne få stemmerett i vertskommunen hvor de har sin fritidsbolig. En spennende tanke kanskje, men det er veldig langt fram, og flere utredninger, før det eventuelt blir en realitet.

Eksempelvis kan vi heller se til Valdres som har opprettet egne samarbeidsavtaler med sine "deltidsinnbyggere”. Der har hytteeiere- og foreninger også gått sammen i et felles forum. Alt for å gjøre kommunikasjon enklere, og for å bidra til større grad av åpenhet og påvirkningskraft. Lillehammer Høyre har i programmet for neste kommunestyreperiode foreslått å opprette et slikt felles stort hytteeierråd (geografisk sett) som skal i større grad være en aktiv medspiller for kommunen og talerør for hytteeiere.

Vi vil utrede ytterligere løsninger for å videreutvikle deltidsinnbyggernes plass i kommunen. For, det er ikke bare i hytteeiernes interesse å ønske seg større grad av medvirkning. Det er også i Lillehammers interesse å ønske seg enda mindre ”avstand” mellom hytteeiere og oss som bor her og de som driver næring her.

Derfor bør vi aksle oss til å bli en foregangskommune, og foregangsregion, i å styrke forholdet til våre deltidsinnbyggere. Kjøreregler, forutsigbarhet, påvirkningsmuligheter og erkjennelse av gjensidig styrke/muligheter er nøkkelord. Gudbrandsdalstinget har hatt deltidsinnbyggere på sin agenda, men har dessverre tilsynelatende ikke klart å skape en klar dagsorden om temaet enda.

Lillehammer har muligheten til å innta sin rettmessige plass som en hovedstad for fritidsgjester i Norge. Hovedsteder bygges nemlig ikke bare av antallet besøk alene, det bygges også av vidsyn, visjoner og løsninger som får andre til å følge etter.


LES OGSÅ: Det koker i hyttefjellet