Oslo tingrett behandler nå skjebnen til en del ulveflokker innafor ulvesona. Som kjent ble vedtaket om lisensjakt innfor ulvesona midlertidig stoppet av samme rettsinstans 29. desember 2021, tre dager før jaktstart. Indirekte blir også lokalbefolkningens livskvalitet og mulighetene for bruk av utmark og innmark til beitebruk en del av bildet.
Vedtaket om uttak av i alt fire ulveflokker innafor ulvesona er fattet i tråd med norsk lov og Stortingets vedtak om ulveforvaltning. At fellingstillatelsene ble utsatt er i seg sjøl bekymringsfullt. To uker av jaktperioden er allerede gått, og det ser ifølge avisene ut til at det kan ta to uker til før en kjennelse er klar. Det blir derfor ekstra bekymringsfullt om et mulig uttak innafor den fastsatte tida som er til rådighet fram til lisensperiodens utløp 15. februar 2022, lar seg gjennomføre.
Vi har full tillit til at retten behandler saken i henhold til norsk lov. Men vi har også full tillit til at Klima og Miljødepartementet har fattet sine beslutninger i henhold til samme lovverk samtidig som vedtak i Stortinget er medvirkende. Vi mener at retten må åpne for at lisensjakta kan fullbyrdes, men at en da må forlenge lisensperioden med den tida som går fra opprinnelig jaktstart og til jakt kan i iverksettes.
Synet på ulveforvaltning og ulemper for lokalbefolkningen i ulveområdene er svært sprikende. Det som likevel ser ut til å være et gjennomgående syn fra mange av de som ønsker en sterkere utbredelse av ulv i Norge, er at svært få ønsker ulv i sitt eget nærområde. Det betyr at ulv i nærområder til bebyggelse og gårdsbruk er greit på avstand, men ikke på egen dørstein.

Det er alltid noen som må ta belastningen med ulv tett på der de bor og lever. Det siste er en reportasje i avisa Nationen, om en storfebonde i Åsnes. Hun og familien bor midt mellom flere ulveflokker. Det er ingen tvil om at dette påvirker livskvaliteten og hverdagen. Vi kan nok ikke forvente at Oslo tingrett eller andre rettsinstanser vektlegger slike utfordringer. Det alle imidlertid burde ha lov å forvente, er at storsamfunnet ikke får fortsette å gjennomføre forvaltningstiltak for ulv som forringer folks livskvalitet. Det er vedtatt fra høyeste politisk hold hvordan den norske ulvestammen skal forvaltes. Det må respekteres.

Astrid Olstad, leder Øyer/ Tretten Bonde og Småbrukarlag