Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte tidlig i sommer ut flere forslag til endringer i rovviltforvaltningen. Dette er endringer som berører oss her i Oppland i stor grad.

Vi er det fylket med mest sau på utmarksbeite. Beiting foregår overalt her hos oss. Beitenæringa er svært godt organisert. Dialogen mellom landbruksnæringa og forvaltningen er god. Alle parter kjenner geografien godt. Vi er klar over hvor de største utfordringene som regel er lokalisert.

Større forvaltningsregioner

Et av punktene som nå er på høring er endring av forvaltningsregioner. I dag er Oppland en egen rovviltregion med eget bestandsmål på rovvilt. Vi har ei rovviltnemnd som er godt kjent i sin region.

I høringen er det minste geografiske forslaget at Innlandet, Viken og Oslo skal være en region. Den andre muligheten er praktisk talt hele Østlandet t.o.m. Agder. Fortsette som før er ikke nevnt som en mulighet.

Det vil være praktisk talt umulig å følge opp så store regioner med så forskjellige utfordringer på en god måte. Hvor blir det av lokalkunnskap og rom for dialog med de av oss som må leve med rovdyra tett på kroppen?

Vi vil få en teoretisk tilnærming i forhold til beitebruk, rovdyras bevegelsesmønster og skadeforebyggende tiltak. Det vil bli svært krevende for Fylkesmannen sine folk som skal være sekretariat for rovviltnemnda. Fylkespolitikerne som utgjør rovviltnemnda vil ikke ha mulighet til å bli kjent i hele dette store området.

Dialogen med oss i beitenæringa vil helt klart bli dårligere.

Landbruksnæringa i Oppland er sterkt imot disse store endringene som vi mener kun favoriserer rovdyra. Vi er redd for at vi skal bli belastet med flere rovdyr, især jerv og gaupe, hvis andre deler av Østlandet ikke klarer å få oppfylt/dokumentert sine bestandsmål.

Det argumenteres også med at nye rovviltregioner skal følge nye regiongrenser. Vi kan ikke se at det ligger inne i forslaget for vår region.

Uavhengig rovviltklagenemnd

En uavhengig rovviltklagenemnd er også foreslått. Det mener vi er helt feil. Rovviltforvaltning er politikk.

Ansvaret her må fortsatt ligge hos politikerne. Ei klagenemnd vil frata Stortinget muligheten til å kontrollere forvaltningen på de mest sentrale områdene innen rovdyrforvaltning. Dette er et forsøk på slippe ansvaret og ubehageligheten som KLD opplever ved f.eks. de store demonstrasjonene mot ulv.

Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde- og Småbrukerlag og Oppland Bondelag opplever at hovedlinja i høringen legger opp til å fjerne seg mest mulig fra oss som bruker utmarka til beiting. Større regioner, færre plagsomme rovviltnemnder og fraskriving av politisk ansvar.

Beitenæringa i Oppland mener at lokalkunnskap, dialog og personlig kontakt mellom berørte parter er et konfliktdempende tiltak i seg selv. Vi kan ikke se at forslagene fra Klima- og miljødepartementet vil bidra til det.

Knut Evensen, Oppland Sau og Geit Oppland, Trond Klaape Bonde- og Småbrukerlag og Kristina Hegge, Oppland Bondelag