Gå til sidens hovedinnhold

Lokalpolitikerne, ikke Staten, skal gjøre interesseavveininger!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ole-Petter Berget, leder i Nord-Fron Bonde og Småbrukerlag, skriver i enda et debattinnlegg om interessekonflikter mellom hytteutbygging og beitebruk, og mener at jeg som leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS predikerer partipolitikk og ikke USS-standpunkter.

Formålsparagrafen til USS lyder: «USS …. skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet…. skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier».

Konfliktene mellom ulike brukerinteresser kjenner jeg svært godt til som USS-leder. Knapp noe jeg får flere henvendelser på fra ordførere fra alle partier enn akkurat innsigelser fra overordnede planinstanser på arealplaner, og i særdeleshet innsigelser på hytteutbygging. USS tar imidlertid ikke stilling til om den ene eller andre interessen er viktigst. USS er som kommunenes talerør opptatt av å styrke lokaldemokratiet og at flest mulig beslutninger skal tas lokalt, nærmest den som berøres av beslutningen. Det gjelder også avveininger mellom landbruksinteresser og andre interesser.

USS sine arbeidsområder favner bredt. Fra rovvilt, motorisert ferdsel i utmark, gjerdeplikt, arealvern, kraftpolitikk, mineraler – og altså hyttepolitikk, for å nevne noen. Vi er en partinøytral interesseorganisasjon som jobber i alle politiske miljøer, statsetaten og forvaltningen, i rettsapparatet og har jevnlige møter med interesse- og bransjeorganisasjoner. Bondeorganisasjoner, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskerforbund, NHO med sideorganisasjoner, energibransjen – og selvsagt KS. For å nevne noen. Det førende for USS er alltid at beslutninger og interesseavveininger skal gjøres mest mulig i kommunene av lokalpolitikerne. USS tar ikke stilling til mer bruk, mer vern eller forrang av ene eller andre bruker- eller næringsinteressen.

Når jeg som USS-leder ytrer meg om fakta rundt hytteutbygging så er det som en motsats til de massive naturvernfaglige argumenter som ofte brukes for å legitimere statlig overstyring av lokale interesser i alminnelighet. Å påstå at jeg ytrer meg som partipolitiker faller på sin egen urimelighet. Både i Høyre og de fleste andre partier finnes politikere som ønsker statlige planretningslinjer for hyttebygging.

I sak på sak står USS på kommunenes side når det gjelder å argumentere for lokal råderett og lokale næringers betydning for lokalsamfunnene. Landbruksinteressene er svært viktige i mange av våre kommuner, det samme er hytteutbygging og den verdiskapingen og annen samfunnsutvikling denne påviselig gir. USS jobber for en politikk som i større grad tar inn over seg hvordan mange nordmenn lever sine liv. At lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og tjenesteproduksjon i større grad baseres på brukertall fremfor innbyggertall.

Det er kryssende interesser overalt. Mellom lokalsamfunn og storsamfunn, mellom kommune og stat, mellom lokalsamfunn og ulike særinteresseorganisasjoner med lite lokal forankring – og altså mellom ulike lokale interesser.

USS tar ikke stilling til hvilke interesser som er viktigst – vi vil at kommunepolitikerne, ikke Staten, skal avgjøre mest mulig; uansett om det gjelder areal- eller rovviltforvaltning!

Hanne Alstrup Velure, Lesja, leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS