Vi viser til intervju med Høyres leder Oddvar Møllerløkken i GD 10. mai hvor han kommer med flere udokumenterte påstander om firefelts motorvei forbi Lillehammer. Vi har noen spørsmål vi håper han vil besvare.

Hvordan mener Høyres førstekandidat at en vestlig trasé med en bru over et vernet naturreservat vil skape flere miljøvennlige løsninger enn vi har i dag? Fagfolk som Dag O. Hessen peker jo nettopp på at ny E6 vil få svært negative konsekvenser for fugl, fisk og hele økosystemet. Vi venter spent på et utdypende svar fra Møllerløkken.

Møllerløkken skriver videre at Lågendeltaets venner vil ha mer trafikk i de mest sårbare områdene, opp mot 25 000 kjøretøy i døgnet. For oss med et godt samarbeid med Lågendeltaets venner (LV), er det oppsiktsvekkende av en politiker å påstå noe slikt. Vi kjenner oss ikke igjen, og her oppstår problemet. I en samfunnsdebatt kan ikke aksepteres at Møllerløkken tillegger andre aktører (LV) verdier og syn som de ikke har, og kommer med udokumenterte påstander om f.eks. volumet på årsdøgnstrafikken. Det Møllerløkken gjør er å diktere naive fortellinger om ny firefelts motorvei forbi Lillehammer løsrevet fra fakta. Vi etterlyser kunnskapsgrunnlaget han bygger på.

Møllerløkken påstår at ny firefelts E6 på vestsiden vil øke tilgjengeligheten til næringsarealer og at en forbedret veistandard vil gjøre Lillehammer mer attraktiv for nyetableringer. Vårt nullalternativ på østsiden med utbedringer for å beskytte boligene på Busmoen mot støy, vil ikke redusere tilgjengeligheten på næringsarealer. Veistandard er viktig for næringslivet, men hvordan vil en motorvei med fartsgrense 110 km/t være til hjelp når tunge kjøretøy vanligvis har en fartsgrense på 90 km/t og det på eksisterende vei ikke er kødannelse minst 350 av årets 365 dager?

Vi tror at handelsstanden i sentrum vil komme økonomisk svekket ut av et vestsidealternativ. Vi bygger dette blant annet på rapporten «Lokale virkninger for Lillehammer av alternative traseer for ny E6, Lillehammer» (Vista Analyse 2017). Et spørsmål som behandles og drøftes i rapporten er hvorvidt attraktiviteten til sentrum kan påvirkes negativt når folk kjører forbi Lillehammer i høy hastighet og gjennom en tunnel. Rapporten konkluderer med at for to av fem kundesegmenter – turister på rundreise og underveisreisende – vil antall stopp og handel bli redusert for sentrum. Begge disse to segmentene er betydelige i størrelse, noe som betyr at omsetning og antall besøkende i sentrum forventes å gå ned.

Også butikkeier Fredrik Frisenberg (GD, 2. mai) drøfter og konkluderer med at det vil slå negativt ut for både aktivitet og handel i Lillehammer sentrum å legge en motorvei på vestsiden. Naturvernforbundet i Lillehammer mener at lokal handel og lokale opplevelser er framtida.

Vi vil også utfordre Lillehammer Sentrum Drift, Strandtorget kjøpesenter og næringslivsaktører allment til å komme på banen og drøfte hva de tenker om konsekvenser av et vestsidealternativ med fartsgrense 110 km/t forbi Lillehammer – før det er for sent!

Terje Onshus og Eva Duedahl, leder og nestleder i Naturvernforbundet i Lillehammer