Mens Norges politiske elite samlet seg under Arendalsuka, samlet førsteklassinger seg for første gang i skolegården. Politikk avgjør om de får hjelpen de trenger.

Perspektivmeldingen slår fast at for å sikre økonomien framover må vi gi barn og unge en god start på livet. Utdanning er selve nøkkelen til arbeidslivet. Derfor er den beste investeringen politikere kan gjøre, å satse på skolen og tidlig innsats.

Dette er en viktig erkjennelse, men det kommer ikke av seg selv. For å nå dette målet trenger vi å styrke skolen med flere sosialarbeidere, også kjent som miljøterapeuter.

Alle barn går på skole. Derfor er skolen en unik arena når det gjelder å fange opp og sette inn tiltak overfor barn og unge på et tidlig tidspunkt. Vi vet at de fleste ungdommene som faller ut fra videregående skole, har strevd i hele skoleløpet og hatt behov for hjelp gjennom mange år. Den muligheten utnyttes ikke godt nok i dag, og vi etterlyser en kunnskapsbasert politikk som systematisk satser på tverrfaglighet i skolen.

Som følge av koronapandemien og strenge smitteverntiltak, har de siste årene vært svært krevende for mange barn. De ansatte er bekymret og flere melder om at barn har utviklet store problemer. Noen er så store at skolene, og deres ansatte, ikke har sjanse til å følge dem opp alene.

FO Innlandet mener at mange av disse utfordringene kunne ha vært fanget opp tidligere og forhindret, med rett kompetanse på rett plass. Skolen trenger ansatte med tid og kompetanse til å fange opp barn og unge som er i fare for å falle utenfor. Denne kompetansen har miljøterapeuter.

I dag jobber om lag 3 000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere som miljøterapeuter i skolen. Noen følger opp enkeltelever og koordinerer samarbeid med andre instanser eller foreldre. Andre jobber systematisk med det psykososiale klasse- og skolemiljøet. Vi trenger langt flere.

Barn som endrer atferd eller trenger hjelp på grunn av en krevende hjemmesituasjon, kognitive utfordringer eller mobbing og utestenging, fortjener å bli sett og hørt. Hvordan ville situasjonen sett ut om alle skoler hadde hatt miljøterapeuter til å finne ut hva som skjuler seg bak atferden?

Miljøterapeuter som ser samspillet mellom barn og jobber forebyggende er like viktig som helsesykepleierne og tilgang på skolepsykolog. For mange barn er det høy terskel for å be om hjelp selv, for noen er det umulig. Vi må å gi disse barna noe mer enn en dør å banke på.

Sosiale problemer, som utestenging og mobbing, må løses med sosialfaglige løsninger. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere kjenner hjelpeapparatet og er utdannet til å koordinere samarbeid med foreldre og samarbeidsinstanser.

En god oppvekst varer livet ut. Skal vi gi alle barn like gode muligheter til å lykkes i livet trenger vi flere miljøterapeuter i skolen. Dessverre er det mange elever som aldri blir fanget opp. Derfor vil FO Innlandet lovfeste miljøterapeutenes sosialfaglige kompetanse i skolen.

FO Innlandet ber om at partiene tar ansvar og sikrer alle barn en trygg oppvekst. Det er klokt, både ut fra menneskelige og samfunnsøkonomiske faktorer.

Åse-Kari Kobbersletten og Olav Neerland, nestleder og leder, FO Innlandet