Jan Ove Vasaasen, leder av Lillehammer Sportsfiskerforening, mener fisk ikke kjenner smerte på samme måte som mennesker.

- De forskningsrapportene jeg har lest, legger vekt på at smerte hos fisk ligger på et mer instinktivt nivå. Forskningen Bergljot Børresen viser til kan nok diskuteres, sier han.

- Hva gjør sportsfiskere for å ivareta velferden hos fisk?

- Sportsfiskere har alltid lagt vekt på human behandling av fangsten og rask avlivning. Men forvaltningsmessig har hovedfokuset vært på bestandsnivået hos fisk, ikke enkeltindividene, sier Vaaasen. Han mener det er farlig å tillegge fisk menneskelige egenskaper.

- Hvorfor det?

- Jeg tror vi mister forståelsen for dyras naturlige atferd hvis vi disneyfiserer dem, sier Vasaasen og trekker paralleller til Walt Disneys fantasiverden.

- Dyr har egenverdi

Øivind Gaden, distriktssjef i Mattilsynet mener dyrevelferdsloven som trådte i kraft 1. januar fanger opp noe av problemstillingene Bergljot Børresen er opptatt av.

- I paragraf tre heter det for eksempel at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, og at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, sier han.

- Hvordan harmonerer det med storproduksjon av kylling?

- Enhver form for stordrift har fordeler og ulemper. Loven stiller klare krav til at faglig kompetent personell og andre med nødvendig kompetanse skal ha ansvar for dyrene, sier Gaden.