Innlandet fylkeskommune har satt i gang et prosjekt for å sentralisere eiendomstjenestene til fylkeskommunen. Skolene har i dag egne servicevaktmestere og renholdere, som sørger for at alt er i orden på skolen. Dette innebærer mindre innvendige vedlikeholdsoppgaver, og litt generelt sagt, daglig forefallende arbeid. Skolene driver også utstrakt utleievirksomhet. Skolene er avhengige av at disse daglige oppgavene blir ivaretatt av andre enn skoleledelsen og har dermed servicevaktmestere.

Fylkesdirektøren har nå satt i gang et utvalg som foreslår servicevaktmestrene og renhold sentralisert til en tjeneste underlagt eiendomsavdelingen i fylkeshuset. Eiendom har egne byggdriftere i dag, som ivaretar driften av skolebygningene. Det gjelder i hovedsak inneklima og større vedlikehold av bygningene

Et samstemt rektorkollegium i Innlandet er imot dette. Alle rektorer i de videregående skolene har vært negative til denne omorganiseringen. De mister råderetten over et viktig personale ved skolen og vil få ytterligere reduserte rammer som kommer i tillegg til det varslede økonomiske nedtrekket pga. elevtallsnedgang.

Det er mange ting som peker på å beholde personalet ved skolen. Opplæringslovens §9a som inneholder skjerpet aktivitetsplikt for alle skolens ansatte. Vi råder fylkesdirektøren til å sette seg inn i hva §9a innebærer. Renholdere og driftsoperatører er viktig personale også for elevene. De går rundt i skolemiljøet og er kanskje de første til å oppdage avvikende adferd hos elever, mobbing eller om noen sitter alene.

Fra sentralt hold snakkes det om en tillitsreform for skolene. Ved å sentralisere renhold og servicevaktmesterne, viser ledelsen i Innlandet fylkeskommune at de ikke har tillit til rektorene sine. At dette i hele tatt blir et tema viser manglende forståelse og innsikt for hvordan en skole fungerer. Skolen skal ha et helhetlig tilbud og det er rektorene som har den beste helhetlige forståelsen på sin skole. Det er ingenting som tyder på at en oppsplitting av skolens ansatte og ansvar gir en bedre helthetlig drift av skolen. Den øverste ledelsen i fylkeskommunen har altså ikke tillit til at rektorene kan ivareta skolens serviceoppgaver på en tilfredsstillende måte, de mener at en sentralisering er en mer effektiv og bedre måte å gjøre det på.Det er bestemt at dette skal behandles administrativt. Her ønsker altså fylkeskommunens øverste ledelse å trekke inn ressurser fra skolene, for å styrke sentraladministrasjonen i fylkeshuset, uten at det blir lagt frem til politisk behandling. Skolelederforbundets inntrykk er at dagens politiske flertall i fylkeskommunen ønsker å opprettholde aktivitet i distriktene.

Skolelederforbundet etterlyser dokumentasjon, analyser og konsekvensutredninger som tilsier at sentralisering vil bidra til å kvalitetsutvikle skolen. Vi savner også dokumentasjon på hvor gevinstrealiseringen ligger. Skolelederforbundet etterlyser også hvilke økonomiske og personalmessige konsekvenser dette får for skolene, da dette ikke er lagt frem for rektorene.

Skolelederforbundet ber om at øverste ledelse i Innlandet fylkeskommune, tenker seg om en gang til om hvilke oppgaver som skal sentraliseres til eiendomsavdelingen. Beslutningen tas allerede i slutten av november. Skolelederforbundets største bekymring er derfor at beslutningen tas på et sviktende grunnlag, siden vesentlige sider av denne omorganiseringen, ikke er godt nok belyst.

Svein Risbakken, Lokallagsleder for videregående skole i Skolelederforbundet Innlandet