Gå til sidens hovedinnhold

Mastodontbygg truer kulturmiljøet på Vingnes

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vingnes Vel gleder seg over at det nå endelig ser ut til å bli bygging i området der eskefabrikken tidligere lå. Området har altfor lenge har ligget brakk og har vært et åpent sår i bydelen. Dog er det all grunn til å minne om at bebyggelsen på Vingnes er et helhetlig kulturmiljø som krever varsomhet.

Vingnes Utvikling vil bygge fem bygg med 60 leiligheter på Vingnes. Det første forslaget ble stoppet fordi foreslått byggehøyde raget høyt over tillatt makshøyde, samt at det planlagte bygget ikke harmonerte med øvrig arkitektur på Vingnes. Utbygger har dermed fremmet et justert forslag som nå skal til behandling. Dessverre forholder heller ikke dette forslaget seg til Byplanens rammer, og vil påføre kulturmiljøet på Vingnes uopprettelig skade om politikerne gir dispensasjon. Det forundrer oss at utbygger ikke leverer et prosjekt som er innenfor gjeldende reguleringsplan.

Vingnes er ikke bare enkeltboliger, men en helhet som til sammen danner et godt bevart kulturmiljø. Vi som bor på Vingnes er opptatt av å sikre et av de best bevarte bomiljøer i Lillehammer for fremtidige generasjoner. I kommunens reguleringsbestemmelser til detaljregulering av Lillehammer Brygge slås det fast at plassering, materialer, fasade og fasadelinje i eksisterende gateløp skal opprettholdes. Det understrekes videre at plassering og utforming mht. struktur, proporsjoner, form, fasade, detaljering, farge- og materialbruk skal underordne seg og harmoneres med det bevaringsverdige kulturmiljøet.

Det er derfor med undring vi leser forslaget om å sette opp bygninger som ruver høyt over den tradisjonelle bebyggelsen. Vi merker oss spesielt at utbygger i sitt oppdaterte prospekt sett fra B. Lundgaards gate sammenligner høyden med byggene i Vingnesgata, som jo ligger flere meter høyere i terrenget. La oss minne om at reguleringsbestemmelsene slår fast at ny bebyggelse skal tillates med tilsvarende møne- og gesimshøyde som eksisterende bebyggelse. Og da menes selvsagt i den angjeldende gaten.

Bygget på hjørnet av Vingnesgata blir spesielt viktig i og med plassering ved atkomsten til Vingnes’ særegne kulturmiljø. Det vil derfor være avgjørende at utformingen ikke fremstår som en kjempestor legokloss, midt i trehusbebyggelse fra 1850-tallet. Utbyggers forslag om å sette opp en blokk på 3 etasjer kommer klart i konflikt med både reguleringsbestemmelser og den gamle bebyggelsen. Reguleringsbestemmelsene for området understreker at nye boliger kan oppføres blant den eksisterende bebyggelse i inntil 2 etasjer med saltak og at slik bebyggelse kan være frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus eller lignende. Blokk eller legokloss er ikke nevnt som en mulighet.

I dag er det rundt 60 boenheter på Vingnes. Ved bygging av ytterligere 60 boenheter vil ikke det bare bli fortetting, men fordobling. Dette er ikke dagens infrastruktur dimensjonert for. Økningen vil også gi økt trafikk på de smale Vingnesgatene, der barn i dag ferdes, noe som fort kan skape trafikkfarlige situasjoner. Vingnes Vel anbefaler derfor å redusere antallet nye boenheter.

Fortau mot B. Lundgaards gate har siden fabrikken ble regulert til boligformål vært en del av kriteriene for bygging boliger på tomta. Dette må på plass. I reguleringsplanen fra 2003 står det at «Det skal opparbeides fortau med fast dekke langs Vingnesgata og B. Lundgaards gate før ny bebyggelse tas i bruk».

Vi er kjent med at reguleringsbestemmelsene kun krever 50 % dekning på parkeringsplasser for mindre leiligheter. Det kan fungere i sentrum, men ikke på Vingnes, der vi er mer avhengig av bil. Det må derfor kreves en parkeringsplass per boenhet i den planlagte parkeringskjelleren.

Lillehammers politikere har vedtatt en reguleringsplan. Vi ber ikke om annet enn at den blir fulgt opp. Det siste Vingnes trenger nå er en dispensasjon fra kravene som gjør ubotelig skade på et unikt kulturmiljø.

Eivind Falk, Vingnes Velforening

Les også

Skeptisk velforening på Vingnes: – Et massivt boligkompleks

Les også

Byutvikling på Vingnes må følge spillereglene

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­