MDG vil skrinlegge E6 utbygginga gjennom Lillehammer og Gudbrandsdalen, for å heller ruste opp Dovrebanen. Mens vi i Arbeiderpartiet vil utvikle Norge, ser det ut som om MDG heller vil avvikle landet utenfor de store byene.

Vi er helt avhengig av gode veger i dette landet. Det bør også satses mer på jernbane og mer på kollektivtrafikk, men det kan ikke gjøres ved å kutte helt nødvendige vegutbygginger. E6 gjennom Lillehammer og Gudbrandsdalen er en helt nødvendig utbygging. Vegen er en hovedfartsåre mellom Oslo og Trondheim og strekningen var i mange år svært ulykkesbelasta. På ti år mista 45 personer livet. Det var en av hovedgrunnene til at Stortinget først sa ja til å bygge ut Ringebu-Otta.

Første etappe av Ringebu-Otta ble åpnet i 2016, men etter den tid har det ikke blitt bygget en meter veg. Bilistene betaler bompenger for hele strekningen, noe som betyr at vi betaler for en veg vi ikke har fått.

Ikke nok med at Høyreregjeringen og Frp har svikta Gudbrandsdalen, nå mener altså MDG at vi skal skrote hele prosjektet.

Det er et hån mot gudbrandsdøler som gjennom flere tiår har kjempa for ny veg – men aller mest er det et hån mot folka som bor her.

MDG prøver seg med å si at de heller vil satse på jernbanen. Det er bra å satse på jernbanen. Vi jobber alle for å få flere avganger på Dovrebanen og mer gods på bane. Men jernbanen er ikke løsningen på alle transportutfordringer. Både næringslivet, pendlere og vi som bor her er avhengig av å kunne kjøre bil. Derfor har Arbeiderpartiet større ambisjoner. Vi må satse på både veg og bane – ikke minst for at næringslivet skal få varene sin ut i markedet. Det handler om å satse på ny E6 gjennom Lillehammer og Gudbrandsdalen, og det handler om at målet en full utbygging av ytre Intercity til Lillehammer må ligge fast

Vi må kutte utslipp framover og vi må ha en rettferdig klimapolitikk. Måten å gjøre det på er ikke å påføre folk i distriktene store transportutfordringer som gjør hverdagen mer krevende.

Trygge veger redder liv. Gode og trygge veger binder regioner og landsdeler sammen. Et godt utbygd vegnett er avgjørende for at vi skal kunne videreutvikle noe av det fineste med Norge – nemlig at det bor folk i positive lokalsamfunn over hele landet.

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron og Stortingskandidat for Arbeiderpartiet