Bane NOR har siden februar bygd nytt kryssingsspor på Kvam stasjon. 196 millioner kroner er investert i skinner, sviller, pukk, ledningsnett og signalanlegg. Målet er at 128 trailere i døgnet heller skal ta toget. 15. november blir det feiring.

Med nye spor kan det i framtida kjøres flere og lengre tog fortere igjennom Kvam. Fordelene er ikke åpenbare for de som bor der. Hvorfor er det da grunn til å heise flagget?

Det er fordi lengre tog skal gjøre Gudbrandsdalen grønnere og tryggere. Hensikten er å flytte mer av godstrafikken fra veg til bane. Gevinsten er mindre utslipp og mer sikker og effektiv langtransport av gods.

Et lite regnestykke

I dag er godstogene 450 meter lange. I framtida kan de bli 600 eller mer. En forlengelse på 150 meter gir plass til 16 ekstra containere på hvert tog. En trailer tar to slike containere. Med 600 meter lange godstog kan åtte ekstra trailere heller «ta toget» på hver tur.

15. november passerer 16 godstog over Kvam kryssingsspor. 16 x 8 = 128. Med flere lengre kryssingsspor som dette, kan altså 128 trailere erstattes med containervogner hvert døgn.

Tålmodig og langsiktig

Hvert år fraktes 1,8 millioner tonn stykkgods mellom Oslo og Trondheim. 950 000 tonn går på skinner, og 836 000 tonn ruller langs vegene. Resten går på kjøl.

Når flagget heises og snora klippes, endres ikke godstrafikken umiddelbart. Regjeringas mål er å overføre 30 % av gods i langfart fra veg til sjø og bane. Dette skal skje innen ti år og krever lange kryssingsspor.

Tømmer på tur til Sverige

Norge har gått fra å være nettoimportør til å eksportere store volum med tømmer til Sverige med tog. Fra tømmerterminalen til Glommen-Mjøsen skog på Kvam sendes 50.000 til 60.000 kubikkmeter tømmer hvert år. Med lengre kryssingsspor trengs færre tog til samme mengde, eller det blir mulig å frakte mer tømmer med samme antall tog.

Grønne løsninger

Når tømmer og gods tar toget, reduseres klimagassutslippet. Det bidrar også til mindre miljøbelastning og bedre framkommelighet på vegene. Verden blir tryggere og grønnere.

Derfor er det et stort privilegium å jobbe med utbygging og drift av jernbane. Interessen og engasjementet i samfunnet er økende, det samme er kravene til trygg og sikker frakt av folk og varer – i rute.

Takk for utålmodigheten. Å drifte, vedlikeholde og fornye jernbanen i en tid der kapasiteten er sprengt samtidig som både etterspørsel og forventninger øker, er mildt sagt krevende. Likevel; Dette er Bane NORs samfunnsoppdrag og en svært meningsfull oppgave å stå opp til hver dag.

Takk også for tålmodigheten. Når vi bygger, må togene av og til stå. Det påvirker hverdagen til passasjerer og gods.

Med nytt kryssingsspor på Kvam tar vi et nytt steg mot målet i Nasjonal Transportplan for 2018-29: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Godstransport på bane tilbyr næringslivet sikker og effektiv langtransport av gods.

Vibeke Aarnes, konserndirektør infrastrukturdivisjonen i Bane NOR