Hva har skjedd med vei og bilavgifter de siste 6 årene? Det har aldri blitt bygd mer vei noen gang i Norge. Etterslepet på vedlikehold av veier er på vei ned, raskere enn noen gang. Det lukter asfalt over hele landet. Ingen gravemaskin eller tippbil står stille.

Bilavgifter og bompriser er på rask tur nedover. I dag bygges nye veier med ca. 28 prosent bomfinansiering. Tidligere har den ligget på opp mot 60 prosent bomfinansiering. Frp er det eneste partiet som jobber for 0 bom. Dette greier vi dessverre ikke uten hjelp, og den hjelpen viste seg å bli svært liten. Flere klager nå over høye bompriser, men de gjør lite annet en å skylde på Frp.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 har Frp fått gjennomslag for å bevilge 200 millioner kroner til å rive bomstasjoner ved å slette bompengegjeld og stoppe innkrevingen av bompenger. Bomstasjonene som skal rives i år er i prosjektene FV 544 Halsnøysambandet i Hordaland, FV 17 Tverlandet – Godøystraumen i Nordland og Listerpakken i Vest-Agder.

Varslet innstramming på bruk av bompenger i byvekstavtaler.

Bompengeandelen er redusert til 28 prosent i veiprosjekter. I den nye nasjonale transportplanen (NTP) har vi fått gjennomslag for at andelen bompenger skal videre ned.

Fra 2017 har regjeringen årlig bevilget om lag 500 millioner for å redusere bomtakstene med vår tilskuddsordning. Dette beløpet har Frp fått gjennomslag for at vi skal doble, til én milliard kroner. Dette er et tilskudd opposisjonen har stemt imot.

Vi har i regjering fått gjennomslag for å redusere antall regionale bompengeselskap fra over 50 til 5 selskap. Det betyr lavere administrative utgifter og at mer av bompengene brukes til nettopp nedbetaling av vei.

Denne regjeringen bevilger rekordmye penger til bygging av nye veier. Vi har fått vedtatt tidenes største Nasjonal Transportplan på over 1000 mrd. kroner. Det betyr mer bompenger i en periode, fordi vi får ikke flertall for rein statlig finansiering.

Med Frp i regjering går vedlikeholdsetterslepet for riksvei ned for første gang på flere tiår.

Ved å redusere kostnadene ved veiutbygging, kan også bompengene bli lavere. Nye Veier bygger både effektivt og billigere. Selskapet får bygge mer helhetlig slik at vi får ned kostnadene og får bedre veier raskere.

I 2013 ble resterende gjeld til følgende prosjekter nedbetalt med en total bevilgning på 500 mill. kr:

RV 4 Reinsvoll – Hunndalen i Oppland

RV 9 Setesdalen i Aust-Agder

RV 5 Fatlaberget i Sogn og Fjordane

E39 Astad – Knutset i Møre og Romsdal

E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Finnmark (innkrevingen ble ikke startet)

RV 19 Kirkebakken – Re grense i Vestfold (delvis innfrielse av bompengegjeld).

Det betyr at Frp har kuttet bompenger med 750 mill. kr bare på disse prosjektene.

Regjeringen har også redusert bompengeandelen på prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Oppland med 120 mill. kr for å redusere bompengebelastningen på strekningen når denne blir ferdig utbygd.

Dersom det ikke er lokal tilslutning til bompenger blir det ikke bompenger.

Bilavgifter: Fremskrittspartiet er bilistenes parti. Vi er det eneste partiet som kjemper mot at bilistene skal være melkeku for staten. Med Frp i regjering har vi redusert bilavgifter med 13 milliarder kroner. Det er blitt billigere å kjøpe og eie bil med oss i regjeringen.

Siden 2013 har vi redusert årsavgiften – nå trafikkforsikringsavgiften – med om lag 12 prosent for personbiler.

Gjennomsnittlig engangsavgift for en ny personbil (medregnet elbiler) er redusert med vel 40 000 kroner fra 2013 til første halvår 2018.

Redusert omregistreringsavgiften på mer enn 40 pst. De høyeste satsene er redusert med hele 13 000 kroner, fra de høyeste på nesten 20 000 kroner til rundt 6000 kroner.

Redusert engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst. i budsjettet for 2015.

Engangsavgiften for MC blir redusert med ytterligere 10 pst. fra 1. juli 2019

Gjort en rekke endringer til nytte for bileiere, som å fjerne årsavgiften for campingvogner, engangsavgiften for veteranbiler og amatørbygde kjøretøy, fjernet engangsavgiften for biler og motorsykler som er eldre enn 20 år.

Ladbare hybridbiler er blitt billigere fordi vi har redusert vektfradraget med 23 prosent.

Bobiler betaler nå personbiltakst i bomstasjoner, i stedet for tungbiltakst. Tidligere var bompengesatsen for bobilene to til fem ganger høyere enn for personbiler. I tillegg kan bobiler nå følge samme intervaller for EU-kontroll som personbiler.

Med Frp i regjering bruker vi mer penger på vei enn vi tar inn i bilavgifter.