Vi som arbeider i private barnehager, følger spent med på den politiske debatten om samarbeid mellom privat og offentlig velferd i Lillehammer kommune.

Flertallet av private barnehager i Lillehammer ble startet opp på 90-tallet av foreldre som manglet barnehageplass og ønsket et trygt og godt tilbud til sine barn. Gjennom statlige tilskudd ble det mulig å etablere barnehager hvor kommunen stilte med tomt og foreldre tok jobben med å etablere og drifte barnehager for byens barn. Barnehagene ble etablert som stiftelser eller samvirker.

Dette er et samarbeid som har fungert svært godt, barn og foreldre er svært fornøyd med tilbudet barna får og vi har etablert gode faglige miljøer med høy kvalitet, noe gjentatte foreldreundersøkelser viser.

Lillehammer kommune har et godt etablert samarbeid mellom alle barnehagene, uavhengig av privat eller kommunalt eierskap, vi har felles styrermøter, kompetanseheving og tilsyn sikrer at alle drifter etter gjeldende lover og bestemmelser. Vi som jobber i barnehagene i Lillehammer ser på hverandre som gode kolleger, som jobber mot samme mål: gode barnehager for alle kommunens barn.

Vi er derfor svært glade for kommunestyrevedtaket fra 30. mars 2023 som gir administrasjonen i oppgave å fortsatt se på samarbeid mellom private og kommunale løsninger innen helse, omsorg, grunnskole og barnehage.

Vi stiller spørsmål ved hvorfor det gamle vedtaket om at det skal være 50 % kommunale barnehageplasser fortsetter å komme fram i debatter.

Hva er galt med dagens system? Er det her det er fornuftig å bruke penger, når det i dag er nok barnehageplasser og kapasiteten ikke er utnyttet med de barnehagene vi har pr. i dag? Er kommunale arbeidsplasser viktigere enn private?

Vi driver barnehager med barnas beste i fokus, og ikke for å tjene penger. Men vi må ha en forutsigbar økonomi for å kunne dekke utgifter til forsvarlig drift. Vi er klare til å bidra til det beste for alle barn i Lillehammer kommune, med samarbeid kommer vi lengst!

Merete Gjerlaug Wiik, Aina Branden, Jennie Furulund, Tove- Merete Åsegg Simensen og Line Elisabeth Dalseng, styret i PBL Lillehammer