Lillehammer Høyres utspill i GD om å flytte NRKs hovedkontor til Lillehammer er et modig forslag, for mange sikkert også en vill og lattervekkende idé. Store ideer har aldri vært mangelvare i Dølabyen – men viljen og evnen til å gjøre felles løft for å få dem realisert må man tilbake til OL-tiden (en annen vill idé!) for å finne. Men NRK-forslaget er for interessant til å bli haste-arkivert i den overfylte avdelingen for ubrukte muligheter i Lillehammer-regionen. Vær sikker på at lignende tanker tenkes andre steder.

NRKs hovedsete vil også i fremtiden være i Oslo. Når virksomheten nå skal forlate Marienlyst er det likevel sannsynlig at større deler av organisasjonen skal flyttes ut av hovedstadsområdet. Som allmennkringkaster er det å speile nasjonens kulturelle og geografiske mangfold en sentral del av samfunnsoppdraget. Tradisjonelt sett har dette vært løst gjennom distriktskontorenes (DK) virksomhet, blant annet her på Lillehammer. En slik spredning er utvilsomt en bra kvalitet ved NRK, men den teknologiske infrastrukturen er i dag så godt utbygget at også spisskompetansemiljøene som i dag er samlet i Oslo like gjerne kunne vært plassert andre steder i landet.

Det siste årets eksplosjon av videomøter i Teams, Zoom og lignende har samtidig vist at organisasjoner kan leve godt med avstand mellom ulike enheter. Billigere og mer miljøvennlig blir det også. Dette er selvfølgelig både NRK selv og sentrale myndigheter klar over, og med dagens politiske klima vil desentralisering være et uunngåelig tema når NRK i tiden fremover skal lande en beslutning. Mange vil kanskje hevde at dette er en typisk norsk og bakstreversk diskusjon, og tankene glir naturlig nok tilbake til etableringen av TV2 tidlig på 1990-tallet. Den gang stilte Stortinget som krav for å tildele konsesjon at selskapets hovedkontor skulle opprettes minimum 100 kilometer ut fra Oslo (valget falt som kjent på Bergen). Ideen var at plasseringen skulle gi andre perspektiver i nyhetsdekning og i programtilbud, og på den måten gi et større mangfold i det norske TV-markedet.

Desentralisering av mediebransjen er på ingen måte et særnorsk fenomen – det skjer over hele Europa. I Storbritannia har det for eksempel foregått en storstilt utflytting blant allmennkringkastingsselskapene det siste tiåret – fra London og ut til andre byer i øyriket. Verdt å merke seg er at det er selskapene selv som har gått i bresjen for å desentralisere. Utflyttingen kommer altså ikke som resultat av en politisk beslutning. BBC opprettet for eksempel The Social, enheten som har ansvar for å utvikle innhold og tekniske løsninger for BBCs digitale flater, i Glasgow i 2015. I 2012 flyttet BBC også 1500 medarbeidere fra London til det nybygde Media City UK i Salford, en forstad til Manchester. Hit flyttet samtidig nærmere 800 medarbeidere fra ITV. Så sent som i 2019 vedtok Channel 4, som i likhet med TV2 her hjemme er en reklamefinansiert allmennkringkaster, å flytte hovedkontoret fra London og til Leeds i Nord-England. Samtidig ble andre kreative enheter og medarbeidere flyttet fra hovedstaden til henholdsvis Bristol og Glasgow.

Felles for de store endringene i det britiske medielandskapet er at utflyttingen tenkes å gi en merverdi for selskapet, både fordi man sprer og fanger opp kompetanse og talent i regionene og fordi selskapet kan ta del i klyngedannelser som kan akselerere innovasjon og utvikling i et raskt skiftende mediemarked. Selskapene kan slik bidra til, men også ta del i, regional vekst. Samtidig er det åpenbart at desentralisering motvirker silotenkning og stagnasjon i organisasjonen, nettopp ved å være til stede i lokalmiljøer og fange opp både talent og innhold der hvor man oppholder seg.

Så - hvorfor skal NRK velge Innlandet og Lillehammer? Strengt tatt finnes det allerede større NRK-miljøer med nasjonalt gjennomslag i både Trondheim, Bergen og Tromsø. Historiene derfra viser hvordan tilstedeværelsen av en større institusjon virker samlende og tiltrekker seg nye aktører innenfor medier, teknologi, kreative næringer og utdanningsinstitusjoner. Potensialet for å oppnå det samme i Lillehammer er stort. Først og fremst har NRK allerede et kompetent distriktskontor i byen. NRK Innlandet har de siste årene blitt lagt merke til for sin svært vellykkede satsing på nettjournalistikk, og bør være noe NRK som organisasjon ønsker å utvikle videre. En utbygging av Lurhaugen til et «mediekvartal» vil være en viktig forutsetning for dette.

Et mediekvartal på Lurhaugen må kunne samle relevante virksomheter, private så vel som offentlige, innen medieproduksjon, IT, grafisk design, event og kulturproduksjon, med mer. En del av disse miljøene finnes allerede i byen, andre i Innlandsregionen for øvrig – og atter andre vil kunne komme etter fra andre steder med et styrket NRK som nav i klyngen. Vi tenker blant annet på selskaper fra Cyberland-klyngen, Eidsiva, GD, The Lipp, Olympiaparken, E-sportforbundet, Litteraturfestivalen, FilmInvest og Østnorsk filmsenter, med mer – og selvfølgelig regionens film- og TV-selskaper. Kanskje byr kvartalet også på en anledning for å kunne etablere et kulturhus i Lillehammer?

Fra vårt ståsted er det naturlig at også høgskolemiljøene ved henholdsvis TV-skolen, Filmskolen og LIMPI naturlig hører til i et slikt kvartal, gjerne også sammen med øvrige medie-, kultur og arrangementsfag ved HINN. Det vil gi NRK en unik tilgang på både talenter og kompetanse, og som i andre enden vil motvirke hjerneflukt fra regionen. På dette punktet har Lillehammer tradisjonelt hatt store utfordringer. Andre miljøer ved HINN vil for øvrig kunne tjene som ekspert-ressurser for NRK-journalistikken.

Hvilke deler av NRKs Marienlyst-virksomhet burde flyttes til Lurhaugen? Svaret må ta utgangspunkt i både regionens naturlige forutsetninger og kompetansen som allerede finnes. Slik vi ser det, taler Lillehammer-regionens geografiske plassering og unike arrangementskompetanse blant annet for en utflytting av NRK sport.

Det finnes også gode argumenter for å flytte deler av kulturavdelingen til kulturbyen Lillehammer. Videre er det opplagt at dokumentar- og samfunnsavdelingen vil kunne få gode synergier ut av å være plassert i Lillehammer – både med tanke på høgskolemiljøene og byens dokumentarprodusenter. Dessuten vil NRK Innlandets profil kunne styrkes ytterligere med deler av teknologi- og produktdivisjonen. Skal man være freidig – og det synes vi at man skal være i en by som hevder seg å være fortellingenes by – kan man også argumentere for å flytte NRKs utviklingsavdeling fra Oslo til Lillehammer.

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av å utvikle mediekvartalet på Lurhaugen er åpenbare. For dem som tør tenke stort gir utviklingen av området også en anledning til å sette ytterligere fart i byutviklingen av Lillehammer. Etter vår mening er oppsiden av NRK-forslaget så stort for Lillehammer og Innlandsregionen at det bør samle tverrpolitisk støtte og vekke lokale og regionale interessenter i arbeidet med å utvikle konseptet. For NRK-toget går nå.

Jo Sondre Moseng, Instituttleder, TV-skolen, Høgskolen i Innlandet