GD felt i PFU

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag og en nyhetsartikkel publisert i Gudbrandsdølen Dagningen (GD), der det ble påstått at det ikke var noen sykebil mellom Ringebu og Stryn en bestemt fredagskveld i november.

Fellelsen gjelder denne artikkelen: Dette bildet viser at det ikke var noen ambulanser ledige i Ottadalen en fredag kveld i november

Klager er Sykehuset Innlandet, divisjon prehospitale tjenester, som mener det ikke er dekning for den publiserte påstanden. Slik klager ser det, har GD publisert feil og unøyaktigheter og skapt et feilaktig inntrykk av beredskapen. Klager reagerer på at GD ikke tok kontakt før publisering, både for å kontrollere opplysningene og for å innhente samtidig imøtegåelse. Etter klagers mening er det alvorlig å påstå at Sykehuset Innlandet ikke har ambulanser tilgjengelig mellom Ringebu og Stryn. Påstanden skaper ubegrunnet frykt, skriver klager, som også mener GD skulle korrigert opplysningene.

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) mener det er av offentlig interesse å omtale ambulansesituasjonen. Avisen viser til at den refererte hva divisjonsdirektøren for prehospitale tjenester uttalte i et kommunestyremøte. Han skal da ha svart bekreftende på spørsmål om beredskapen er forsvarlig, og om det forekommer at alle ambulanser er ute på oppdrag samtidig. Slik avisen ser det, var det relevant å formidle hva andre med en annen oppfatning, som tillitsvalgte, mener i saken. GD opplyser at sykehusledelsen kom til orde allerede dagen etter, og mener sykehuset har fått tilstrekkelig anledning til å fremme sitt syn gjennom den løpende nyhetsdekningen av saken. For øvrig opplyser GD at omtalen er basert på gode kilder, og den kan ikke se at klager har dokumentert påståtte feil.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det er en sentral oppgave for mediene å stille kritiske spørsmål og sette søkelyset på helsetjenesten til befolkningen. Som utvalget har påpekt en rekke ganger, er det viktig at den som blir utsatt for medienes kritiske søkelys, samtidig blir ytt rettferdighet, blant annet ved å få muligheten til å ta til motmæle.

Utvalget konstaterer at Sykehuset Innlandet er sitert i henvisningsteksten på GDs førsteside. Det fremstår dermed som om klager har kommentert saken. Av artikkelen fremgår det imidlertid at dette er generelle uttalelser gitt i et kommunestyremøte. Klager er altså ikke forelagt den konkrete påstanden om at det ikke var sykebil i et bestemt område den aktuelle fredagskvelden. Spørsmålet er om det var påkrevd å innhente klagers samtidig imøtegåelse i denne sammenheng, jf. punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP): «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Påstanden er en faktaopplysning, og slik utvalget ser det, skaper førstesideoppslaget utvilsomt et inntrykk av at beredskapen er kritikkverdig. Utvalget forstår derfor at klager opplever førstesiden som en sterk beskyldning som skulle vært forelagt dem før publisering.

Utvalget stusser også over at GD ikke tok kontakt med klager, da det er liten tvil om at klager også skulle fått anledning til å imøtegå en annen påstand i artikkelen; uttalelsen fra den tillitsvalgte om at «ledelsen i prehospital divisjon reiser rundt (…) med et budskap som ikke stemmer». Her beskyldes klager for å spre usannheter, noe som er en sterk beskyldning av faktisk art, jf. VVP-punkt 4.14.

PFU noterer seg at klager mener GDs publisering bryter med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Slik utvalget har vurdert det, er det imidlertid mangelen på kontakt med klager før publisering som er det sentrale her.

PFU har flere ganger pekt på at kontakt med den som blir angrepet, ikke bare handler om å innfri kravet til samtidig imøtegåelse, men også om å utøve kildekritikk og kontroll av opplysninger, jf. VVP-punkt 3.2. Etter utvalgets mening er det et relevant moment også i denne saken. Som ansvarlig for den omtalte beredskapen, er klager en sentral kilde som kan bidra med korrigerende og balanserende opplysninger.

Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.


Oslo, 26. april 2018

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Martin Riber Sparre, Ellen Ophaug,
Nina Fjeldheim, Sylo Taraku

Artikkeltags