Finansminister Siv Jenssen (Frp) snakker om Regjeringens effektivisering og avbyråkratisering av offentlig sektor. Ansvaret for å fastsette, kreve inn og kontrollere skatter og avgifter, blir samlet i én etat. Regjeringen mener det er mulig å spare 500 årsverk ved at skatteetaten overtar hele skatteoppkreveransvaret fra kommunene, og at samling og sentralisering skal styrke etaten i kampen mot svart arbeid.

Finansministeren har satt seg noen gode mål. Tiltak som gir oss gevinst i form av både bedre kvalitet og mer rasjonelle løsninger, bør kunne samle støtte også fra andre.Vi er likevel ikke udelt begeistret. Sittende regjerings kanskje aller viktigste reform handler om hvordan kommunal sektor skal organiseres, om hvordan sterkere kommuner kan overta oppgaver fra staten. Her går Regjeringen andre vegen. Kommunene har det administrative ansvaret for skatteoppkreverne, mens det faglige ansvaret ligger til skatteetaten. Nå får staten alt ansvaret, uten at endringer vurderes i forbindelse med kommunereformen.

Ottadalskommunene har nylig samlet seg om felles skatteoppkrever, lokalisert til Vågå. De rakk det så vidt, før finansministeren nå kom med reformen for skatteetaten. Ikke bare skal skatteetaten overta ansvaret, virksomheten får neppe heller fortsette i Vågå. Det skal skapes store og gode fagmiljøer. Hele skatteetatens kontorstruktur skal gjennomgås. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre, større og bedre skattekontor.Vi motsetter oss ikke endringer i skatteetatens kontorstruktur.

Som Regjeringen, er vi opptatt av både rasjonelle løsninger, sterke fagmiljøer, rettssikkerhet og likhet på tvers av kommunene. Siv Jenssen har vår støtte til at etatens arbeid ikke bør påvirkes av lokale forhold i form av skjønn, ressursdisposisjoner og prioriteringer. Men store, robuste og kompetente fagmiljøer trenger ikke nødvendigvis ligge i Oslo, eller i andre av landets største byer. Når Regjeringen gir Skattedirektoratet i oppgave å se på kontorstrukturen, kunne det utmerket godt vært lagt inn også et distriktspolitisk perspektiv på dette. «Å opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplasser» er ikke veldig ambisiøst.