I forrige uke ble nok en sammenslåing vedtatt for fire lokalsykehus i Hedmark og Oppland. Samtidig hedret et internasjonalt medisinsk prestisjetidsskrift lokalsykehuset i Ringerike.

Aftenposten skrev 17. oktober om tidsskriftet BMJ Quality and Safety, som velfortjent hedret Ringerike sykehus for sin innsats etter hendelsene 22. juli 2011. Et mindre lokalsykehus tok hånd om 35 skadede ungdommer, og løste utfordringer som de færreste sykehus har håndtert før dem. Det internasjonale medisinske prestisjetidsskriftet mener den enestående innsatsen er noe andre sykehus i verden må lære av. Bør ikke politikerne i Norge også lære?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener at dagens organisering med kirurger, indremedisinere og anestesileger på akuttmottak krever at pasientgrunnlaget er på minst

60.000 – 80.000. Det betyr at minst halvparten av dagens sykehus har for lite pasientgrunnlag og må legges ned. Internasjonal forskning tyder på at dette er feil, små sykehus er billigere og drives ofte med høy kvalitet.

Styret i helseforetaket Sykehuset Innlandet vedtok 20. oktober en fusjon av lokalsykehusene Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Elverum, til fordel for det nye store Mjøssykehuset.

Sykehuset i Gjøvik har alene et pasientgrunnlag på 105.000, og Elverum sykehus har 100.000. Det planlagte sykehuset skal etter planen tilby spesialhelsetjenester og akuttkirurgi for et område som er større enn Danmark i areal.

Ett stort sykehus i Hedmark og Oppland vil føre til et dårligere tilbud til pasientene. Det vil øke behovet for ambulanseressurser og ha effekt på både beredskapstid, oppdragstid og behov for økte ressurser. Og det vil medføre en sterk økning av pasienttransporter. Fra Nord-

Gudbrandsdalen og Valdres vil det bli 20-25 mil til nærmeste sykehus.

Forskning tyder på at små sykehus gjennomgående har bedre rutiner for å lære av egne feil og uheldige hendelser enn store sykehus (Ginsburg og medarbeidere, Health Services Research 2010). Vi har nå overveldende dokumentasjon fra mange deler av verden som viser at sammenslåing av mindre sykehus til større i de fleste tilfeller medfører svekket kvalitet og økte kostnader. Det er dette lokalsykehusdebatten handler om.

Helsetjenesteaksjonen ønsker ikke at et hvert lokalsykehus skal bestå for enhver pris. Men det som nå er vedtatt i Innlandet, er en radbrekking av velfungerende og robuste sykehus. Slikt kan bli katastrofalt for pasientene. Helsevesenet trenger miljøer hvor fagfolk blir hørt og sett, og beslutningstakere som tar valg på grunnlag av faglige behov.

Vi i Helsetjenesteaksjonen arbeider for å bevare vårt gode, solidariske helsevesen der alle har like rettigheter, men kursen må endres radikalt om vi skal bevare kvaliteten på og oppslutningen om vårt felles offentlige helsevesen. Vi må redusere makten til byråkrater og overbetalte konsulenter som mangler kontakt med virkeligheten i helsetjenesten. Lytt i stedet til pasientene selv, og til det helsepersonellet som står på gulvet, ved pasientenes side!