Statsforvalterens tilsyn på barnevernsinstitusjoner viser økt bruk av tvang. Allikevel mener vi at det ikke er så helsvart. Bufetats satsning på trygghet og sikkerhet i institusjoner fører til mer riktig bruk av tvangstiltak, mer dokumentasjon og bedre rettssikkerhet for ungdommene.

I Gudbrandsdølen Dagningen 04. april omtales Statsforvalterens viktige tilsyn av barnevernsinstitusjoner i Innlandet i 2021. Slike tilsyn er viktige, da de bidrar til at kvaliteten og ungdoms rettsikkerhet opprettholdes. Artikkelen omtaler mer tvang i barnevernsinstitusjoner, og at 2021 har vært et svart år for barna på institusjonene.

Selv om det har vært en økning i tvangsprotokoller, vil vi hevde at det ikke nødvendigvis er negativt for ungdommene. De siste årene har Bufetat jobbet målrettet for å øke ansattes kunnskap om barns rettigheter og deres trygghet og sikkerhet på institusjon, og vi mener det er med på å redusere at tvang blir brukt på feil grunnlag, og at bruk av tvang dokumenteres langt bedre. Det siste er ikke minst viktig for barnas rettsikkerhet.

Barnevernsinstitusjoner skal oppleves trygge og sikre for både ungdommer og ansatte. Barnets stemme og rettigheter skal ivaretas, samtidig som ungdom og ansatte skal ha et trygt, sikkert og helsefremmende bo- og arbeidsmiljø. Som Statsforvalter påpeker i artikkelen, har barn og unge som bor i barnevernsinstitusjoner komplekse behov, som iblant krever inngripende tiltak. Ved å ha god kjennskap til ungdommen og ungdommens vansker, forsøker vi alltid å finne alternativer til bruk av tvang. Allikevel, når ungdom er til fare for seg eller andre, vil det i noen tilfeller være nødvendig å bruke tvangstiltak. Dette for å beskytte dem selv, andre ungdommer på institusjonen og de ansatte. Det er også svært viktig at disse tiltakene loggføres og følges opp gjennom tvangsprotokoller.

De siste årene har vi innført opplæringsprogrammer i trygghet og sikkerhet for ungdommer og ansatte i barnevernsinstitusjoner, og i barns rettigheter under opphold i barnevernsinstitusjon. Dette skal forebygge unødvendig bruk av tvang, sikre at tvangen som blir brukt er korrekt, og at tiltakene blir dokumentert på riktig måte. Gjennom økt oppmerksomhet på hvordan vi jobber med tvang, er vi med på å ivareta barns rettigheter. Vi har grunn til å hevde at den økte registreringen av tvang også bunner i bedre kontroll over bruken av tvang, som et resultat av at vi jobber bedre med dette og har mer kunnskap.

Barneverninstitusjoner er et midlertidig hjem, og i et hjem skal både barn og voksne være trygge. Vi tør å påstå at vår satsning på opplæring i trygghet og sikkerhet, og økt dokumentasjon av tvang, er med på å bidra til dette.

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, Region øst