Den 8. juni skal Stortinget behandle forslag til endring i Helse og Omsorgstjenesteloven. Lovendringen vil gjøre det enklere for kommunene å innføre fritt brukervalg. Et system hvor den enkelte som har behov for en helse- og omsorgstjeneste selv kan bestemme om tjenesten skal leveres av kommunen eller av en privat tilbyder.

Hvis en kommune velger å gi sine innbyggere valget mellom å få sine tjenester levert av en privat tilbyder eller kommunen, innebærer lovendringen at kommunene får et rammeverk for hvordan dette skal gjennomføres. Dette gjør det enklere for kommune å etablere eller prøve ut ordningen. Benyttes den ordningen som lovforslaget legger opp til er det forutsatt at kommunen etablerer et system hvor kommunen betaler de private tjenestetilbydere for tjenesten ut fra hva tjenesten koster å utføre i kommunal regi. Det legges altså opp til at en kan søke å finne løsninger som uten å påføre kommunen ekstra kostnader, kan bedre tjenester, og større valgfrihet for den enkelte bruker.

Forslaget vil altså kunne gjøre det enklere for den enkelte kommune å innføre fritt brukervalg. Forslaget er derfor først og fremst et forslag som legger til rette for økt kommunalt selvstyre.

Innføring av fritt brukervalg er et lokalpolitisk spørsmål. Det å sørge for at kommune har en reell mulighet til å benytte de muligheter lovgivningen gir til å gjøre lokalpolitiske valg, er en viktig sentralpolitisk oppgave. Venstre har programfestet dette, og i vårt program heter det:

«Frihet, innflytelse og engasjement på lokalt nivå betinger reell mulighet til påvirkning. Det er i dag ikke samsvar mellom det ansvar kommunene er pålagt og de reelle politiske påvirkningsmuligheter lokaldemokratiet har. Vi vil gi lokaldemokratiet et reelt handlingsrom.»

Det aktuelle forslaget til endring av helse- og omsorgstjenesteloven er et godt eksempel på en lovendring som vil bidra til å styrke kommunenes handlefrihet. Forslaget har møtt motstand fra blant annet fra Ap, Sp, og SV tilsynelatende ut fra en generell motstand mot innføring av fritt brukervalg som system. Diskusjonen om en bør innføre fritt brukervalg i kommunale heles og omsorgstjenester er som sagt en lokalpolitisk beslutning. Dette bør det også være så lenge kommune har ansvar for utformingen av tjenesten. Motstanden mot forslaget er på denne bakgrunn svært uforståelig.

Kommunene er gjennom å ha ansvar for de kommunale helse- og omsorgstjenesten pålagt et ansvar som byr på utfordringer for de fleste kommuner. Utgiftene til helse og omsorg utgjør i overkant av 1/3 av kommunens samlede utgifter. En aldrende befolkning, gir også nye utfordringer for fremtiden og særlig her i Innlandet. I tillegg er det klare indikasjoner på at flere kommuner sliter med å gi kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Indikasjoner på dette er et sykefravær innen denne type tjenester som ligger langt over andre kommunale sektorer. Et høyt sykefravær går også utover kvaliteten på tjenestene.

Det er derfor mye som tyder på at det er sider ved hvordan kommunen evner og har mulighet til å organisere helse- og omsorgstjenestene, som er uheldige for å oppnå gode tjenester.

Fra mitt ståsted synes det klart at en i større grad må være åpen for å løse de utfordringer kommunene og vi som samfunn står overfor, ved å tenke nytt. Lovendringen som gjør det enklere for kommunene å innføre fritt brukervalg for å kunne gi bedre tjenester og for å løse de utfordringer kommunene står overfor, burde derfor applauderes.

Jo Are Aamodt Brænden, 2.-kandidat for Venstre i Oppland